Нормативно - правові документи

Концепція розвитку Інституту інноваційної освіти на 2018-2022 роки

Положення про ВСП ІІНО КНУБА

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівниківпри заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Кодекс академічної доброчесності

Витяг з Єдиного держреєстру

Положення про організацію навчального процесу

Положення про атестацiю студентiв 

Етичний кодекс викладача

Положення про підготовку фахівців із застосуванням дуальної форми здобуття освіти

Сертифікат ISO

Рішення Органу сертифікації

Положення про апеляцію результатів підсумкового контролю знань

Положення про розробку та супроводження освітніх програм

Положення про дистанційне навчання

Положення про організацію навчального процесу на курсах підвищення кваліфікації та тематичних курсах у відокремленому структурному підрозділі "Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури"

ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ВЧЕНУ РАДУ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО ПІДРОЗДІЛУ "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ"

Положення про порядок навчання здобувачів вищої освіти за індивідуальним графіком

Положення про порядок організації, аналізу та представлення результатів опитування студентів щодо якості викладання

Положення про визнання та зарахування результатів навчання, здобутих у неформальній та інформальній освіті

Положення про внутрішнє забезпечення якості освіти

Положення про науково-методичну раду

Положення про організацію інтегрованого навчання осіб з особливими освітніми потребами

Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних (педагогічних) працівників

Положення про планування та облік професійної діяльності науково-педагогічних (педагогічних) працівників

Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення осіб

Положення про порядок замовлення, виготовлення, обліку й видачі документів про вищу освіту державного зразка

Положення про порядок оцінювання знань студентів

Положення про порядок перезарахування навчальних дисциплін та визначення академічної різниці

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність учасників освітнього процесу

Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір навчальних дисциплін

Положення про порядок створення та організацію роботи екзаменаційної комісії

Положення про проведення моніторингових досліджень

Положення про процедуру впровадження антиплагіатної системи

Положення про рейтингове оцінювання результативності роботи науково-педагогічних (педагогічних) працівників кафедр

Положення про самостійну роботу студентів

Положення про студентське самоврядування

Положення про формування навчально-методичних комплексів навчальних дисциплін

Положення щодо протидії булінгу (цькуванню)

Положення про обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА