Історія

Перспективний план розвитку на 2018-2022 роки

З початку 2013 року Інститут післядипломної освіти очолює кандидат економічних наук, доцент Жарінова Алла Георгіївна.
З початку 2015 року Інститут очолює доктор фізико-математичних наук, професор Фінін Георгій Семенович.
З 2015 року ІПО КНУБА був перейменований в Інститут інноваційної освіти КНУБА.
З 2017 року ІІНО КНУБА очолює кандидат економічних наук Михальченко Олексій Анатолійович.
З грудня 2018 року директором ІІНО КНУБА є доктор наук, професор Никитюк Олександр Андрійович.
З грудня 2019 директором ІІНО КНУБА є заслужений економіст України, кандидат економічних наук Даневич Олександр Степанович.

Інститут є провідним навчальним закладом в системі післядипломної освіти України будівельного профілю.

Головними напрямами діяльності є підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців з метою набуття ними вищого освітнього рівня, нової кваліфікації, нової спеціальності на основі раніше здобутих та на основі повної середньої освіти.


Підготовка фахівців здійснюється за освітнім рівнем «бакалавр», «магістр».

Форма навчання:

– денна,

– заочна,

– дистанційна.

Навчання проводиться за напрямами підготовки:

Будівництво

Спеціальності:

«Теплогазопостачання і вентиляція»
«Міське будівництво та господарство»
«Міське будівництво та господарство» (спеціалізація «Охорона праці в будівництві»)
«Промислове та цивільне будівництво»
«Водопостачання та водовідведення»

Геодезія, картографія та землеустрій 

Спеціальності:

«Землеустрій та кадастр»
«Космічний моніторинг Землі»
«Оцінка землі та нерухомого майна»
«Геодезія»
«Геоінформаційні системи і технології»

Менеджмент

Спеціальності:

«Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)
в тому числі, спеціалізації:

«Менеджер-економіст»
«Менеджер-економіст будівництва»
«Менеджер (управитель) житлового будинку, групи будинків»

Економіка та підприємництво

Спеціальність:

«Економіка підприємства»

Комп'ютерна інженерія

Спеціальність:

«Комп'ютерна інженерія»


Випускники, які мають базову та повну вищу освіту, можуть отримати за цими напрямами підготовки другу вищу освіту. Також, студенти, які закінчили другий курс КНУБА або іншого ВНЗ технічного спрямування, мають можливість отримати паралельну другу вищу освіту за вищезазначеними спеціальностями.

Інститут інноваційної освіти, як провідна установа з підготовки фахівців будівельної галузі, проводить постійно діючі курси підвищення кваліфікації та підготовку спеціалістів до сертифікації.

 

Навчальний процес забезпечують понад 300 досвідчених професорів, доцентів випускаючих кафедр Інституту та базових кафедр університету, провідних спеціалістів Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України, Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Державного агентства земельних ресурсів України та проектних організацій.

Серед викладачів – 98% мають вчені ступені і звання, зокрема 27% – звання доктора наук і професора; 62 особи є дійсними членами і членами-кореспондентами державної і галузевих академій; понад 30 осіб мають почесні звання заслужених діячів науки і техніки; 12 осіб є заслуженими працівниками освіти і лауреатами державних премій.

За час існування Інституту значно вдосконалено навчальний процес, розширено перелік спеціальностей, створено базову навчально-методичну документацію.

З метою підвищення якості підготовки і перепідготовки студентів та виключення дублювання навчальних дисциплін впроваджені новітні інтегровані навчальні планиза європейськими стандартами, які ґрунтуються на безпосередній ступеневій системі освіти.

Важливим аспектом діяльності Інституту є залучення студентів до наукової роботи, ознайомлення із інструментарієм сучасних наукових досліджень за напрямами діяльності закладу.

Велика увага приділяється розширенню зв’язків та підвищенню якості співпраці із спорідненими вищими навчальними закладами України та Європи.

Понад 90% випускників Інституту працюють за відповідним фахом у будівельній галузі, тому отриманні знання та практичні навики фахівці застосовують безпосередньо у своїй діяльності.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА