Наукова робота кафедри


Науково-дослідна робота кафедри цивільної інженерії проводиться у поєднанні із навчальним процесом.
Професорсько-викладацький склад кафедри цивільної інженерії знаходиться у тісній взаємодії зі спорідненими кафедрами КНУБА (теплогазопостачання і вентиляції, водопостачання і водовідведення). Результати наукових досліджень доповідаються на університетських, всеукраїнських і міжнародних науково-практичних конференціях, регіональних науково-методичних семінарах, у наукових статтях та монографіях, наукових журналах та науково-технічних збірниках.
Професорсько-викладацький склад кафедри виконує рецензування рукописів навчально-методичної літератури, науково-технічних розробок, є розробником навчальних підручників та посібників, приймає участь у вітчизняних і зарубіжних наукових та науково-методичних конференціях і семінарах.
Тематика наукових досліджень професорсько-викладацького складу співпадає з напрямом підготовки фахівців для економіки України.

Основні наукові напрями кафедри цивільної інженерії:

• Використання нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії
• Розроблення нових, вдосконалення і впровадження інноваційних методів навчального процесу. Впровадження сучасних форм дистанційного навчання
• Енергоресурсозбереження в комунальних і промислових теплових технологіях
• Оптимізація систем тепло- і газопостачання
• Розроблення інженерних систем та заходів по зменшенню забруднення атмосфери технологічними та вентиляційними викидами
• Науковий супровід проектних рішень з теплогазопостачання і вентиляції об’єктів житлово-комунального господарства, громадських та промислових будівель і споруд, а також систем інженерного забезпечення територій населених пунктів України
На сучасному етапі науково-дослідна робота кафедри передбачає вдосконалення навчальних програм і методичних комплексів навчальних дисциплін, розробку електронних підручників, навчальних посібників і конспектів лекцій, впровадження в освітянський процес інформаційних і мультимедійних технологій, підготовку навчально-методичних комплексів з дисциплін навчального плану магістрів.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА