Історія та діяльність кафедри


Підготовку фахівців в галузі знань 12 «Будівництво та архітектура» було розпочато з 1993 року на факультеті підвищення кваліфікації та перепідготовки спеціалістів в Київському державному технічному університеті будівництва і архітектури. Наказом МОН України від 02.02.2005 року за №71 факультету було надано статус Інституту післядипломної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури, а у відповідності до наказу КНУБА від 08.06.2015 року №225 – інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури.

Кафедра цивільної інженерії є випускаючою кафедрою і готує бакалаврів та магістрів зі спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» освітньо-професійних програм: «Теплогазопостачання і вентиляція» і «Водопостачання та водовідведення». Підготовка бакалаврів і магістрів здійснюється за денною, заочною та дистанційною формами навчання.


Кафедра цивільної інженерії є правонаступницею кафедри інженерних систем будівель і споруд, яка була заснована в 1993 році.
Кафедру цивільної інженерії очолює кандидат технічних наук, доцент, дійсний член Академії будівництва і архітектури України Зінич Петро Лукинович.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА