191 «Архітектура та містобудування»

Освітньо-професійна програма "Архітектура будівель та споруд"
Освітні компоненти ОП Архітектура будівель та споруд (РНП дисциплін ОП 2022)
Рецензії та відгуки
Навчальні плани
Google Classroom
Методичні рекомендації виконання кваліфікаційної роботи

Вступ
Вступ на навчання на освітню програму обсягом 240 кредитів ЄКТС здійснюється на базі повної загальної середньої освіти при наявності атестату.
Вступ на навчання на скорочений термін освітньої програми обсягом 180 кредитів ЄКТС здійснюється на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»).

Bembak20212

БАКАЛАВР

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

191 Архітектура та містобудування

Форми здобуття освіти

Денна, вечірня

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 191 Архітектура та містобудування

Освітньо-професійна програма «Архітектура будівель та споруд»

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Тип диплому – Диплом бакалавра, одиничний,

Обсяг освітньої програми: - на базі повної загальної середньої освіти – 240 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки 10 місяців навчання (денна, вечірня форма навчання).

- на базі здобутого початкового або першого рівня вищої освіти – 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 2 роки 10 місяців навчання (денна, вечірня форма навчання).

Цикл/рівень

6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК України), перший цикл Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA), 6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL).

Передумови

Вступ на навчання на освітню програму обсягом 240 кредитів ЄКТС здійснюється на базі повної загальної середньої освіти при наявності атестату. Вступ на навчання на скорочений термін освітньої програми обсягом 180 кредитів ЄКТС здійснюється на базі ступеня «молодший бакалавр» (освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст»). Заклад вищої освіти має право визнати та перезарахувати не більше ніж 60 кредитів ЄКТС, отриманих у межах попередньої освітньої програми підготовки.  Умови вступу визначаються «Правилами прийому до ВСП «Інститут інноваційної освіти Київського національного університету будівництва і архітектури», затвердженими Вченою радою Інституту.

Рівень освіти

перший (бакалаврський) рівень

191 «Архітектура та містобудування»

ОПП «Архітектура будівель та споруд»

ОК№

Освітній компонент (дисципліни)

на основі ПЗСО

на основі

мол. бак. (мол. спейц.)

Цикл загальної підготовки

   

ОК 1

Українська мова

2,0

-

ОК 2

Історія української державності та культури

2,0

-

ОК 3

Філософія та політологія

2,0

-

ОК 4

Правознавство в архітектурі

2,0

2,0

ОК 5

Фізичне виховання

2,0

-

ОК 6

Економіка архітектурного проектування та будівництва (основи економіки архітектури і будівництва)

2,0

2,0

ОК 7

Іноземна мова

2,0

-

ОК 8

Методи організації творчої праці

2,0

-

ОК 9

Охорона праці та безпека життєдіяльності

2,0

-

ОК10

Вища та прикладна математика

2,0

-

ОК 11

Інформатика і основи комп’ютерного моделювання в архітектурі

5,0

4,0

ОК 12

Нарисна геометрія

2,0

2,0

ОК 13

Основи геодезії

2,0

2,0

ОК 14

Основи екології та безпеки життєдіяльності

3,0

3,0

ОК 15

Інформаційні технології в діяльності архітектора (ВІМ-проєктування)

8,0

6,0

ОК 16

Основи теорії споруд

5,0

4,0

ОК 17

Будівельна фізика

8,0

6,0

ОК 18

Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування

8,0

6,0

ОК 19

Композиція архітектурна

8,0

6,0

ОК 20

Рисунок, живопис, скульптура

14,0

12,0

ОК 21

Історія архітектури та містобудування

12,0

10,0

ОК 22

Архітектурне проектування / Курсова робота

40,0

32,0

ОК 23

Конструкції будівель та споруд

12,0

10,0

ОК 24

Матеріалознавство

5,0

4,0

ОК 25

Інженерне обладнання будівель

3,0

3,0

ОК 26

Основи проектування інтер’єру

5,0

4,0

ОК 27

Ландшафтна архітектура

5,0

4,0

ОК 28

Навчальна (рисувальна) практика

2,0

2,0

ОК 29

Виробнича (проектна) практика

-

-

ОК 30

Переддипломна практика

2,0

3,0

ОК 31

Кваліфікаційна робота (бакалавра)

8,0

8,0

Всього

180

135

Загальний обсяг вибіркових компонент*

60

45

Загальний обсяг освітньо-професійної програми

240,0

180

* Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Законом України «Про вищу освіту» та внутрішніми нормативними актами. Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із каталогів рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін.
Вибіркові компоненти ОПП Блок 1
ВК 1.1 Ретроспектива розвитку мистецтва і дизайну, архітектури та містобудування
ВК 1.2 Типологія будівель та споруд
ВК 1 3 Теоретичні основи містобудування
ВК 1.4 Основи ергономіки
ВК 1.5 Філософія архітектурної творчості та пам’ятко-охоронна діяльність
ВК 1.6 Інженерна інфраструктура населених пунктів
ВК 1.7 Архітектурна біоніка
ВК 1.8 Основи наукового пізнання
ВК 1.9 Формування безбар'єрного архітектурного простору
ВК 1.10 Конструкції та матеріали
ВК 1.11 Синтез мистецтв
ВК 1.12 Колористика середовища
ВК 1.13 Основи економічної теорії
ВК 1.14 Інноваційні технології: екологізація та енерго-ефективність будівель та споруд
Всього 60,00 45,00

 

 БАКАЛАВР
 

Характеристика освітньо-професійної програми «Архітектура будівель та споруд»

 

галузь знань:19 Архітектура та будівництво

спеціальність: 191 Архітектура та містобудування

спеціалізація – «Архітектура будівель та споруд»

 Об’єкт вивчення та діяльності: об’єкти архітектури та містобудування – будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення; їх інтер’єри та обладнання; архітектурно-містобудівні комплекси; об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і декоративно-прикладного мистецтва; території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів; реконструкція та реставрація об’єктів архітектури та містобудування, а також діяльність щодо їх створення.
 Цілі навчання: підготовка фахівців, здатних розв’язувати складні спеціалізовані задачі і практичні проблеми у сферах містобудування та архітектури.
 Теоретичний зміст предметної області: поняття та принципи архітектурно-містобудівної діяльності; основи теорії та історії архітектури, містобудування, мистецтва; теоретичні основи архітектурного проєктування; основи конструктивного, інженерного, технологічного, економічного розділів архітектурно-містобудівних проєктів.
 Методи, методики та технології: методи та технології архітектурно-містобудівного проєктування; методи логічного, графічного, комп’ютерного моделювання об’єктів архітектури та містобудування; макетування; технології натурних обстежень об’єктів архітектури та містобудування, засоби архітектурно-будівельного контролю, а також авторського, технічного нагляду; технології роботи у відповідних спеціальних матеріалах та програмах, розроблення проєктної документації.
 Інструменти та обладнання: сучасні програмні продукти, технологічне обладнання, інноваційне вимірювальне та діагностичне обладнання для натурних обстежень, що застосовується в сфері архітектури та містобудування.
Орієнтація освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма, базується на наукових дослідженнях в галузі архітектури та містобудування, у рамках яких можлива подальша професійна кар’єра з архітектурної та містобудівної діяльності, на широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій з акцентом на графічних та комп’ютерних формах подачі проектних рішень, посиленні ролі самостійної роботи студентів, вільному володінні рідною та іноземними мовами.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Основний фокус спрямовано на набуття знань і навичок до творчої проєктної роботи; оволодіння професійними знаннями і навичками архітектора, наскрізній фахово-інформативній підготовці, формування здатності критично розуміти сучасні тенденції розвитку архітектури;  оволодіння методами проєктування будівель, просторів і територій різних функціональних типів; здатність до організаційної діяльності при продовженні навчання у закладах вищої освіти, роботі в проєктних організаціях, департаментах будівельних фірм, науково-дослідних організаціях та у складі творчих колективів споріднених спеціальностей.

Ключові слова: архітектура, містобудування, проектування будівель і споруд, планування міст, композиція, дизайн, середовище життєдіяльності, конструкція будівель, тектоніка, ландшафт, інтер’єр, мистецтво, історія архітектури, творчій метод, концептуальне проектування.

Особливості освітньо-професійної програми
Особливістю програми є розвиток креативності та творчого потенціалу майбутнього архітектора, комплексна інформатизація навчального процесу та архітектурного проектування, орієнтація на екологізацію середовища та впровадження енергоефективних проектних рішень, розв’язання містобудівних проблем, пов’язаних з розвитком населених міст, традиціями та інноваціями, просторовим розвитком території;  створення об’єктів архітектурного середовища  засобами інноваційного концептуального проектування; застосування інноваційних технологій, інформаційного моделювання (ВІМ). Обов’язкова наявність рисувальної, проєктної практики, які підкріплюють і опрактичнюють базові знання для опанування професією.
Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування

Професійна кар’єра на посадах у сферах містобудування, архітектури та будівництва.

Випускники можуть працювати за професіями згідно з Національним класифікатором України (ДК 003:2010).

Випускники можуть працювати на таких первинних посадах: архітектор, планувальник міст, технік-архітектор, технік з мультимедійного забезпечення проектування, молодший дизайнер архітектурного середовища, технік-архітектор управління архітектури, фахівець в галузі дизайну інтер’єру, маркетингу, фахівець державної служби; Споріднені первинні посади: може працювати у бюро технічної інвентаризації; відділах архітектури та містобудування; агентствах з оцінки нерухомості; відділах фонду держмайна; сільських, селищних, міських та районних радах; держадміністраціях та їх підрозділах; науково-дослідних та проектних інститутах; в державних та приватних організаціях, які здійснюють архітектурно-проектні роботи. Професії та професійні назви робіт згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Architect

214 – Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи;.

2141 – Професіонали в галузі архітектури та планування міст;

2141.2 – Архітектори та планувальники міст; 2141.2 (20196)– Архітектор, Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування; 3112 – Технік з архітектурного проектування, Технік-проектувальник; 1229.3 – Головний фахівець-архітектор; 7133 – Ліпник архітектурних деталей, Модельник архітектурних деталей; 4190– Макетник макетно-модельного проектування; 2142 – Професіонали в галузі цивільного будівництва; 2142.2 – Технолог (будівельні матеріали); 2452.2 – Художник, Дизайнер (художник-конструктор), Дизайнер інтер'єру,  Дизайнер графічних робіт, меблів, Дизайнер мультимедійних об'єктів; 3471 – Колорист (художник), Дизайнер-виконавець інтер'єру, Художник-виконавець.

Подальше навчання
Мають право продовжити навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти та/або набувати додаткові кваліфікації в системі післядипломної освіти.
© Інститут інноваційної освіти КНУБА