Освітня програма «Теплогазопостачання і вентиляція»

TV

Профіль фахівця: проектування, налагодження і експлуатації систем теплопостачання і газопостачання, систем опалення, гарячого водопостачання, , вентиляції, кондиціювання повітря, очистки шкідливих вентиляційних та технологічних викидів, енергозбереження, енергоефективності та енергоаудиту.

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр ТГ / магістр ТГ

Освітній ступінь:  бакалавр / магістр  з будівництва та цивільної інженерії.

Кваліфікація:  інженер-будівельник  (Теплогазопостачання і вентиляція). 

Цикл/рівень:  НРК України – 7/8 рівень, QF-EHEA – 1/2 цикл, EQF-LLL – 6/7 рівень.

 

Бакалавр ТГ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр – перший рівень вищої освіти (на базі здобутого початкового рівня вищої освіти)

Цикл/рівень:  НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – 1 цикл, EQF-LLL – 6 рівень.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Теплогазопостачання і вентиляція»

Кваліфікація:  Інженер-будівельник  (теплогазопостачання і вентиляція). 

Бакалавр освітньої програми "Теплогазопостачання і вентиляція"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримує теоретичні знання, практичні вміння та навички, що необхідні у сфері інженерії життєзабезпечення міських будівель та споруд:  проектування, розробка та впровадження інженерних систем теплогазопостачання і вентиляції; управління та підтримання в робочому стані інженерних систем будівель і споруд різного призначення, реконструкція і модернізація існуючих інженерних систем теплогазопостачання і вентиляції.  

Бакалавр освітньої програми "Теплогазопостачання і вентиляція"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» може займати посади низового управлінського персоналу у практичній галузі проектування, монтажу, наладки та експлуатації систем теплогазопостачання і вентиляції, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей магістерського рівня.

Термін підготовки – 2 роки (4 семестри, заочно, дистанційно),   120 ЄКТС
                                   3 роки (6 семестрів, заочно, дистанційно),  180 ЄКТС

Перелік дисциплін освітньої програми:

 1. Ділова українська мова
 2. Фахова іноземна мова
 3. Історія української державності та культури
 4. Основи економічної теорії
 5. Філософія та політологія
 6. Фізичне виховання
 7. Вища та прикладна математика
 8. Інформаційні технології
 9. Фізика
 10. Хімія
 11. Теоретична механіка
 12. Навчальна практика
 13. Виробнича практика
 14. Вступ до фаху
 15. Охорона праці та безпека життєдіяльності
 16. Законодавче та нормативне забезпечення будівельної галузі
 17. Інженерна геодезія
 18. Інженерна геологія
 19. Інженерна та комп'ютерна графіка
 20. Комунальне господарство міст
 21. Опір матеріалів
 22. Будівельна механіка
 23. Планування та інфраструктура міст
 24. Архітектура будівель і споруд
 25. Проектування конструкцій будівель і споруд
 26. БІМ-технології
 27. Екологія
 28. Економіка та організація в будівництві
 29. Технічна механіка рідини та газу
 30. Технічна термодинаміка
 31. Тепломасообмін
 32. Будівельна теплофізика
 33. Опалення
 34. Вентиляція та охолодження громадських будівель
 35. Кондиціонування повітря
 36. Теплопостачання
 37. Теплогенеруючі установки
 38. Газопостачання
 39. САПР в будівництві
 40. Гідравлічні і аеродинамічні машини
 41. Очищення вентиляційних викидів
 42. Комп'ютерні технології проектування систем ТГПіВ
 43. Менеджмент та маркетинг в галузі
 44. Водопостачання та водовідведення
 45. Моніторинг довкілля
 46. Автоматизація і управління систем ТГПІВ
 47. Обладнання систем вентиляції і кондиціонування повітря
 48. Налагодження, пуск і експлуатація систем ТГПІВ
 49. Вентиляція та кондиціонування повітря промислових будівель
 50. Вентиляційні системи пневмотранспорту і аспірації
 51. Технологія будівельного виробництва
 52. Аеродинаміка вентиляції
 53. Теплові насоси і холодильні установки
 54. Насоси і повітродувні станції

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі атестаційної випускової роботи бакалавра (для денної, заочної та дистанційної форм),  та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма «Теплогазопостачання і вентиляція», кваліфікація "Інженер-будівельник" (Бакалавр з теплогазопостачання і вентиляція).

Програмна інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі під час професійної діяльності в сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем розвитку міського будівництва та господарства, здатність проєктувати інженерні системи:  опалення, вентиляція і кондиціювання повітря, внутрішнє газопостачання; інженерні мережі: теплопостачання і газопостачання; теплогенеруючі установки з урахуванням інженерно-технічних та ресурсозберігаючих заходів, правових, соціальних, екологічних, техніко-економічних показників, наукових та етичних аспектів, і сучасних вимог нормативної документації у сфері архітектури та будівництва, охорони довкілля та безпеки праці, здатність впроваджувати альтернативну енергетику, використовувати вторинні енергоресурси для інноваційного розвитку інженерних систем будівель і споруд з метою економії паливно-енергетичних ресурсів і зменшення негативного впливу на навколишнє природне середовище.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА