Бакалавр МБГ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр – перший рівень вищої освіти (на базі здобутого початкового рівня вищої освіти)

Цикл/рівень:  НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – 1 цикл, EQF-LLL – 6 рівень.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Міське будівництво та господарство»

Кваліфікація:  Інженер-будівельник  (міське будівництво та господарство). 

Бакалавр освітньої програми "Міське будівництво та господарство"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримує теоретичні знання, практичні вміння та навички, що необхідні у сфері міського будівництва та господарства:  планування та реконструкції територій; інженерної підготовки та благоустрою територій; управління комунальним господарством; утримання міських територій та забудови; управління, проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; організації та плануванню об'єктів міського будівництва та господарства.  

Бакалавр освітньої програми "Міське будівництво та господарство"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» може займати посади низового управлінського персоналу у практичній галузі міського будівництва та господарства, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей магістерського рівня.

Термін підготовки – 2 роки (4 семестри, заочно, дистанційно),   120 ЄКТС
                                   3 роки (6 семестрів, заочно, дистанційно),  180 ЄКТС

Перелік дисциплін освітньої програми:

 1. Ділова іноземна мова
 2. Ділова українська мова
 3. Історія української державності та культури
 4. Основи економічної теорії
 5. Політологія
 6. Філософія
 7. Психологія бізнесу
 8. Державне управління
 9. Вища та прикладна математика
 10. Екологія та безпека життєдіяльності
 11. Інформаційні технології
 12. Фізика
 13. Хімія
 14. Архітектура будівель і споруд
 15. Будівельна механіка
 16. Будівельне матеріалознавство
 17. Будівельні машини та обладнання
 18. Будівельні конструкції (металеві)
 19. Будівельні конструкції (ЗБК, ОФ)
 20. Економіка будівництва
 21. Інженерна геологія та геодезія
 22. Комп'ютерна графіка
 23. Опір матеріалів
 24. Організація будівництва
 25. Теоретична механіка
 26. Технологія будівельного виробництва
 27. Геодезична практика
 28. Ознайомча практика
 29. Виробнича практика
 30. Вступ до фаху
 31. Єврокоди та євростандарти в будівництві та цивільній інженерії
 32. Законодавче та нормативне забезпечення будівельної галузі
 33. Інформаційні та комп'ютерні технології в містобудуванні
 34. Комп'ютерні технології за фахом
 35. Комунальне господарство міст
 36. Правознавство
 37. Соціологія
 38. Системи цивільної інженерії
 39. Фахова іноземна мова
 40. Виробнича база будівництва
 41. Водопостачання та водовідведення
 42. Експлуатація територій, будівель і споруд
 43. Електротехніка і електропостачання
 44. Інженерна інфраструктура
 45. Інженерна підготовка та захист міських територій
 46. Інженерна та комп'ютерна графіка (ч.2)
 47. Інженерне обладнання населених пунктів
 48. Інженерне облаштування міських вулиць і доріг
 49. Конструкції з дерева та пластмас
 50. Міська екологія
 51. Міське зелене будівництво
 52. Міські вулиці і дороги
 53. Міські дорожньо-транспортні споруди
 54. Організація та безпека міського руху
 55. Основи містобудівного кадастру
 56. Оцінка нерухомого майна
 57. Планування та благоустрій міст
 58. Планування міст і транспортна інфраструктура
 59. Реконструкція будівель і споруд
 60. САПР в містобудуванні
 61. Теплогазопостачання та вентиляція
 62. Управління розвитком міст
 63. Урбаністика та планування населених пунктів
 64. Утримання міської забудови

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі атестаційної випускової роботи бакалавра (для денної, заочної та дистанційної форм),  та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма «Міське будівництво та господарство», кваліфікація "Інженер-будівельник" (Бакалавр з міського будівництва та господарства).

Програмна інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі під час професійної діяльності в сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем розвитку міського будівництва та господарства, проектування, забудови та реконструкції територій; інженерної підготовки та благоустрою територій; утримання міських територій та забудови; проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; організації та планування об'єктів міського будівництва та господарства;  проектування ландшафту сучасного міста; управління міським господарством та розвитком міст,  що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та методів фундаментальних та прикладних наук.

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА