191 «Архітектура та містобудування» Магістри

Освітньо-професійна програма "Архітектура будівель та споруд"
Освітні компоненти ОПП Архітектура будівель та споруд (РНП дисциплін ОПП 2022)
Рецензії та відгуки 

Навчальні плани
Google Classroom


Підручники, посібники, монографії, методичні рекомендації


Вступ

Varava2

 

МАГІСТР

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

191 Архітектура та містобудування

Форми здобуття освіти

Денна, вечірня

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти – Магістр

Магістр архітектури та містобудування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік і 10 місяців (денна,вечірня форми навчання)

Цикл/рівень

7 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК України), другий цикл Європейського простору вищої освіти (QF-EHEA), 7 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL).

Передумови

Вступ на навчання на освітню програму обсягом 120 кредитів ЄКТС здійснюється на базі наявного ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра.

Рівень освіти

другий (магістерський) рівень

191 «Архітектура та містобудування»

ОПП «Архітектура будівель та споруд»

ОК№

Освітній компонент

кредитів

ОК 01.

ВІМ-технології

3,0

ОК 02.

Методологія і організація наукових досліджень

2,0

ОК 0З.

Педагогіка та психологія вищої школи

2,0

ОК 04.

Інтелектуальна  власність

1,5

ОК 05.

Законодавство та архітектурно-проєктна справа

4,0

ОК 06.

Концептуальне архітектурне проєктування

24,0

ОК 07.

Сучасні ефективні конструкції

10,0

ОК 08.

Методологія містобудівної діяльності

4,0

ОК 09.

Інформаційне моделювання в архітектурі (ВІМ-проєктування)

8,0

ОК 10.

Архітектурна екологія

6,0

ОК 11.

Сучасні проблеми архітектури та містобудування

4,0

ОК 12. Професійна іноземна мова 1,5

ОК 13.

Виробнича (проєктна) практика

5,0

ОК 14.

Переддипломна практика

5,0

ОК 15. Кваліфікаційна робота (магістра) 10,0
  Всього 90
  Загальний обсяг вибіркових компонент* 30,0
  Загальний обсяг освітньо-професійної програми 120,0

* Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Законом України «Про вищу освіту» та внутрішніми нормативними актами. Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із каталогів рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін.

https://iino.knuba.edu.ua/navchannia/25-studentu/1489-perelik-osvitnikh-komponentiv-za-spetsialnostyami-distsiplini

Вибіркові компоненти ОПП
01 Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі (спецкурс)
02 Ландшафтне-рекреаційне планування (спецкурс)
03 Менеджмент в архітектурній діяльності (спецкурс)
04 Перспективні напрямки в розвитку житлового будівництва в Україні (спецкурс)
05 Стилістика сучасної української та світової архітектури (спецкурс)
06 Перспективні напрямки розвитку архітектури громадських об’єктів (спецкурс)
07 Дизайн архітектурного середовища (спецкурс)
08 Комплексна реконструкція міста  
09 Енергоефективність та енергозбереження  
10 САПР в будівництві  
11 Містобудівний кадастр  
12 Особливості розвитку сучасної архітектури в Україні (спецкурс)  
13 Архітектура будівель і споруд  
14 Мистецтво і архітектура регіонів України  

МАГІСТР

Характеристика освітньо-професійної програми

«Архітектура будівель та споруд»

Предметна область (галузь знань, спеціальність)

галузь знань 19 – «Архітектура та будівництво»

спеціальність 191– «Архітектура та містобудування»

освітньо-професійної програми – «Архітектура будівель та споруд»

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на дослідження загальновідомих наукових результатів в галузі архітектури та містобудування, широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій з акцентом на графічних та комп’ютерних формах подачі проектних рішень, посиленні ролі самостійної роботи студентів, вільне володіння рідною та іноземною мовами.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Оволодіння компетентностями за спеціалізаціями в галузі архітектури та містобудування. Основний фокус – багатовекторність діяльності, розвиток творчого потенціалу здобувача, комплексна інформатизація навчального процесу та архітектурного проєктування з обов’язковою наявністю проєктної практики, що підкріплює базові знання для опанування професією. Серед викладачів є практики з державного управління, які мають досвід роботи в органах місцевої влади, місцевого самоврядування саме в галузі архітектури та містобудування.

Особливості освітньо-професійної програми

Особливість базується на впровадженні інформаційних комп’ютерних та інноваційних технологій у навчальному процесі, застосуванні надсучасної лабораторії «ВІМ-ІІНО.Hub» (ауд 314), на введенні дисциплін «Інформаційне моделювання в архітектурі (ВІМ-проєктування)» та «ВІМ-технології», на використанні новоствореної навчально-дослідної майстерні (ауд. 242) з застосуванням комплексного пакету ВІМ-технологій (співпраця з КНУБА, Allbau-Software ауд. 315), використанні спеціалізованої художньої майстерні «Творче проєктування» (ауд. 127) для підвищення ролі самостійної роботи студентів, творчих пошуків і виконання творчих завдань, 3D друку макетів будівель і споруд. Згідно «Концепції впровадження технологій будівельного інформаційного моделювання (ВІМ-технологій) в Україні» від Мінрегіона на кафедрі будо введено у навчальний процес 2021-2022н.р. магістрів-архітекторів дисципліни «Інформаційне моделювання в архітектурі (ВІМ-проєктування)» та «ВІМ-технології».  Програма враховує сучасні світові тенденції розвитку архітектури та містобудування та охоплює дисципліни, які передбачають поєднання теоретичних знань з практичними вміннями та навичками майбутньої професійної діяльності. Професійна та практична підготовка забезпечує можливість успішної роботи в галузі 19 «Архітектури та будівництва».

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Установи та організації, що працюють у сфері архітектури, містобудування, ландшафтної архітектури, реконструкції і реставрації архітектурних об’єктів, дизайну архітектурного середовища та будівництва, органи державного управління та місцевого самоврядування, заклади вищої освіти. Фахівець після закінчення університету може працювати на таких первинних посадах: архітектор, планувальник міст, викладач університетів та вищих навчальних закладів; вчитель початкової школи; викладач середніх навчальних закладів; вчитель спеціалізованих навчальних закладів; фахівець в галузі маркетингу; фахівець державної служби; професіонал з управління проєктами та програмами; архітектор-дизайнер, web-дизайнер. Споріднені первинні посади: керівник функціонального підрозділу; керівник виробничого підрозділу в обласних, районних та міських управліннях і відділах; бюро технічної інвентаризації; відділах архітектури та містобудування; агентствах нерухомості; відділах фонду держмайна; сільських, селищних, міських та районних радах; держадміністраціях та їх підрозділах; науково-дослідних та проєктних інститутах; в державних та приватних організаціях, які здійснюють проєктні роботи тощо. Професії та професійні назви робіт згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Architect. Типовими посадами для працевлаштування випускників згідно з Національним класифікатором України: Класифікатор професій ДК003:2010., є: 214 – Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи;. 2141 – Професіонали в галузі архітектури та планування міст; 2141.2 – Архітектори та планувальники міст; 2141.2 (20196) – Архітектор, Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування; 2141.2 Інженер-проєктувальник (планування міст); 2141.1 – Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст); 1237.1 –  Головний архітектор (архітектура та будівництво), Головний архітектор проєкту; 1229.1 Головний архітектор (органи державної влади); 1229.3 – Головний фахівець-архітектор; 1210.1 – Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проєктної); 7124 – Реставратор пам'яток дерев'яної архітектури; 7122 – Реставратор пам'яток кам'яної архітектури; 4190 Макетник макетно-модельного проєктування; 2142 – Професіонали в галузі цивільного будівництва; 3471 – Колорист (художник), Дизайнер виконавець інтер'єру, Художник-виконавець. 1476 – Менеджер (управитель) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами.

Подальше навчання

Здобуття освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти, додаткових кваліфікацій в системі освіти дорослих. Має право на освоєння міждисциплінарних програм, близьких до архітектури та містобудування. Можливість навчання за програмою доктора філософії 8 рівня HPK України, третього циклу QF-EHEA, 8 рівня EQF-LLL.

© Інститут інноваційної освіти КНУБА