Участь представників ІІНО КНУБА у Міжнародної конференції «Американські стандарти аграрної освіти в Україні»

Доцент кафедри економіки, менеджменту та управління територіями Руслан Кубанов взяв участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Американські стандарти аграрної освіти в Україні», що відбувалася 29-30 вересня 2023 року.

Подібні заходи сприяють впровадженню міжнародних норм та стандартів у сфері освіти, розвитку професійного кола та формуванню партнерських зв'язків у галузі освіти. Також вони є важливою складовою підвищення якості аграрної освіти в Україні та пристосування її до вимог сучасного ринку праці.

Доповідь Руслана Кубанова на тему «Методологічні засади побудови сучасного парадигмо-економічного концепту удосконалення системи управління водно-ресурсним потенціалом України» є свідченням зацікавленості у розвитку сучасних підходів до управління водними ресурсами. В контексті сучасних проблем забезпечення водою та ефективного використання водних ресурсів зазначена доповідь може відображати важливе дослідження, проведене з метою підвищення ефективності управління водними ресурсами в Україні.

Методологічний підхід до побудови концепції управління водними ресурсами є важливим у контексті забезпечення сталого розвитку у сфері водокористування, зокрема з урахуванням змін клімату та інших природних та соціально-економічних викликів. Успішна реалізація такої концепції може мати безпосереднє вплив на забезпечення доступу до водних ресурсів, проблеми їх раціональне використання та охорони екологічних систем.

Удосконалення системи управління водно-ресурсним потенціалом України є критично важливим завданням, оскільки водні ресурси відіграють важливу роль у забезпеченні життєвого рівня населення, розвитку економіки та збереженню природного середовища. На думку науковця, для досягнення цієї мети необхідно працювати в напрямках:

  1. Стратегічне планування. Необхідно розробити довгострокову стратегію управління водно-ресурсним потенціалом, в рамках якої враховуються виклики забезпечення доступу до води для населення, зрошення для сільського господарства; екологічний захист водних ресурсів та ефективне використання води в промисловості.
  2. Управління річковим басейном. Важливо впровадити інтегровану систему управління водними ресурсами на річкових басейнах, яка б враховувала потреби всіх зацікавлених сторін та допомагала уникнути конфліктів через водні ресурси між різними регіонами.
  3. Захист водних екосистем. Необхідно вдосконалити законодавство та провести контроль за дотриманням екологічних норм у використанні водних ресурсів, забезпеченням якісного очищення стічних вод та збереженням водних екосистем.
  4. Ефективна інфраструктура. Удосконалення системи моніторингу та управління водно-ресурсним потенціалом, включно з розробкою та реалізацією інноваційних технологій для водопостачання та очищення стічних вод покращить якість та доступність водних ресурсів.
  5. Участь громадськості. Важливо залучити громадян, громадські організації та бізнес до участі у прийнятті рішень щодо управління водно-ресурсним потенціалом, сприяючи підвищенню усвідомленості та прийняттю відповідальності за збереження водних ресурсів.

Зазначені заходи сприятимуть створенню ефективної системи управління водними ресурсами в Україні, яка забезпечить стале та екологічно чисте використання води для всіх секторів економіки та для задоволення потреб населення.

Участь у міжнародних наукових конференціях свідчить про активну діяльність вчених ВСП «ІІНО КНУБА» у галузі наукових досліджень, обміну думками та знаннями в міжнародному науковому співтоваристві.

Працюючи на міжнародній арені, вчені мають можливість представляти свої дослідження, вивчати передовий досвід інших учених, а також встановлювати контакти для подальшої співпраці. Це сприяє розвитку міжнародного наукового співтовариства, виходженню за межі власної наукової галузі та знаходженню нових шляхів для вирішення наукових проблем.

Участь у міжнародних наукових конференціях допомагає розширити горизонти та підвищити позитивний імідж ВСП «ІІНО КНУБА» у світі науки, а також сприяє підвищенню якості наукових досліджень та їх подальшому інтегруванню в світовий науковий контекст.

cubb0001 1

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА