В ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» здійснюється підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент»


   В ВСП «Інститут інноваційної освіти КНУБА» здійснюється підготовка студентів за спеціальністю «Менеджмент», яка дозволить у майбутньому виконувати організаційно-управлінську, комерційну, аналітичну та науково-дослідну діяльності. 

 
Менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів з метою досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво добиватись успіху через керівництво людьми.
Менеджери формують цілі організації, забезпечують її ресурсами, планують і здійснюють контроль, приймають рішення й організують діяльність. Особистість менеджера – це головний фактор забезпечення ефективного розвитку підприємства.

Сучасний менеджер здатний виконувати ряд виробничих функцій:

• управлінець, наділений владою, що керує великим колективом людей;
• лідер, спроможний вести за собою підлеглих, використовуючи свій авторитет, високий професіоналізм, позитивні емоції;
• людина, яка має певні комунікативні здібності, що постійно встановлює контакти з партнерами і владою, що успішно переборює внутрішні і зовнішні конфлікти;
• людина, яка наділена стратегічним мисленням, може формувати цілі, основні види діяльності та напрямок «основного удару», визначати союзників і супротивників, власні переваги та напрямок їх використання;
• новатор, що розуміє роль науки в сучасних умовах, що вміє оцінити і без зволікання впровадити у виробництво той або інший винахід або раціоналізаторську пропозицію;
• людина, яка має високий рівень культури, чесна, рішуча за характером й у той же час розважлива. В практичному менеджменті не аби яке значення набуває терпимість, розуміння, що не всі люди однакові;
• вихователь, що володіє високими моральними якостями, спроможний створити колектив і спрямовувати його розвиток, формувати організаційну культуру організації.
 

Протягом навчання в ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчатимуть велику кількість навчальних дисциплін, які об'єднані в три блоки.

До першого блоку належать соціально-гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати  "Філософію", "Історію української державності та культури", "Українську мову" та інші.
Другий блок - це фундаментальні, природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать "Вища та прикладна математика", "Статистика", "Інформаційні системи та технології", "Економічна теорія" та багато інших цікавих дисциплін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок.
Третій блок складають професійні та практичні дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, "Менеджмент ", "Правознавство", "Фінанси, гроші та кредит", "Економіка і фінанси підприємства", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Логістика", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", "Міжнародні економічні відносини ", дисципліни, які присвячені особливостям менеджменту в будівництві – «Девелопмент», «Економіка будівництва» та інші.

   
  Таким чином, Менеджер - це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом; особа, здатна розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

     

 

 

 

 

   

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА