Наукові публікації

 1. Чудовська В.А. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: [монографія] / О.І. Шкуратов, В.А. Чудовська, А.В. Вдовиченко. К.: ТОВ «ДІА», 2015. 248 с.
 2. Чудовська В.А. Формування та функціонування ефективного механізму розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції / О.І. Гуторов, В.А. Чудовська // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: [колективна монографія]; за ред. О.В. Ульянченко. Х.: Смугаста тип., 2015. С. 216–226. 
 3. Чудовська В.А. Концептуальні підходи до удосконалення системи регулювання земельних відносин в аграрному секторі // екологічні, соціальні й економічні аспекти розвитку АПК на засадах раціонального ресурсовикористання: [колективна монографія]; за ред. П.В. Писаренка, Т.О. Чайки, О.О. Ласло.  П.: Видавництво «Сімон», 2015. С. 155–169.
 4. Чудовська В.А. Еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства: теорія і практика: [монографія] / В.А. Чудовська, О.І. Шкуратов, В.В. Кипоренко. К.: ДКС-Центр, 2016. 332 с.
 5. Чудовська В.А. Органічне землеробство в умовах сталого розвитку сільських територій // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія економіка, аграрний менеджмент, бізнес. К.: ВЦ НУБіП України, 2011. Вип. 163. Ч. 3. С. 313–317.
 6. Чудовська В.А. Фактори формування вітчизняного ринку органічної сільськогосподарської продукції // АгроСвіт. 2012. № 18. С. 40–44.
 7. Чудовська В.А. Аналіз та оцінка каналів збуту органічної сільськогосподарської продукції // Сталий розвиток економіки. 2012. № 6. С. 173–178.
 8. Чудовська В.А. Державна підтримка виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні // Вісник ЖНАЕУ. Житомир, 2012. № 2 (32). Т. 2. С. 442–451.
 9. Чудовська В.А. Формування ціни органічної сільськогосподарської продукції в ринкових умовах // Економіка АПК. 2013. № 1. С. 142–146.
 10. Чудовская В.А. Социально-экономическая эффективность органического производства // Экономика и предпринимательство. 2013. № 11 (40). С. 289–293.
 11. Чудовська В.А. Напрями підвищення еколого-економічної ефективності виробництва органічної сільськогосподарської продукції // Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 75–81.
 12. Чудовська В.А. Сучасні чинники розвитку органічного сільського господарства в Україні / Н.В. Зіновчук, В.А. Чудовська // Вісник ЖНАЕУ. Житомир, 2013. № 1–2 (37). Т. 2. С. 296–303.
 13. Чудовська В.А. Особливості ціноутворення в органічному виробництві // Економіка АПК. 2014. № 5. С. 118–125.
 14. Чудовська В.А. Механізм державного регулювання екобезпечного використання земельних ресурсів // Збалансоване природокористування. 2015. № 1. С. 65–69.
 15. Chudovskaya V.A. Land relations regulation mechanism in the agriculture // Středoevropský vĕstník pro vĕdu a výzkum. 2015. № 5(18). Р. 57–61.
 16. Чудовська В.А. Концептуальні засади процесу відтворення земельних ресурсів в аграрному секторі / В.А. Чудовська, Н.Р. Ступень // Економіка АПК. 2015. № 10. C. 21–26.
 17. Чудовська В.А. «Зелений» тариф в системі стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел / В.А. Чудовська, Б.М. Савенко // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13. Ч. 2. С. 103–106. (Серія: економічні науки).
 18. Чудовська В.А. Розвиток системи планування раціонального використання та охорони земель сільськогосподарського призначення // Збалансоване природокористування. 2016. № 4. С. 177–182.
 19. Чудовська В.А. Інституціональні особливості системи раціонального землекористування в населених пунктах // Економічний дискурс. 2017. Вип. 1. С. 100–107.
 20. Чудовська В.А. Інноваційно-інвестиційні аспекти державного регулювання розвитку екобезпечного землеробства // Агросвіт. 2018. № 15–16. С. 46–51.
 21. Чудовська В.А. Еколого-економічний механізм захисту сільськогосподарських земель від деградаційних процесів // Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С. 113–123.
 22. Чудовська В.А. Інвестиційна привабливість відновлюваної енергетики в Україні // Збалансоване природокористування. 2019. № 2. С. 41–50.
 23. Shkuratov O., Chudovska V. Methodical approach to assessment of risk of environmental safety in the agricultural economy sector // AgroLife Scientific Journal. 2019. Vol. 8. № 1. P. 142–149.
 24. Chudovska V. Methodology of the environmental efficiency assessment of spatial organization of rural areas / Shkuratov O., Chudovska V., Kushniruk T., Sotnikova I., Sotnikov D.: [Electronic resource]. E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 255. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501005
 25. Чудовська В.А. Світовий досвід виробництва органічної сільськогосподарської продукції // Збалансоване природокористування. 2012.  № 1  С. 83–87.
 26. Чудовська В.А. Гармонізація функціонування формальних та неформальних інститутів органічного виробництва // Збалансоване природокористування. 2012. № 2. С. 93–98.
 27. Чудовська В.А. Організаційно-економічний механізм розвитку виробництва органічної продукції // Збалансоване природокористування. 2013. № 1. С. 91–98.
 28. Чудовська В.А. Концепція розвитку органічного землеробства в Україні до 2020 року: [наукове видання] / О.І. Шкуратов, О.І. Дребот, В.А. Чудовська  та ін. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2014. 16 с.
 29. Чудовська В.А. Методичні рекомендації з формування організаційно-економічного механізму впровадження органічного землеробства в сільськогосподарських підприємствах: [наукове видання] / О.І. Шкуратов, В.А. Чудовська, А.С. Бордюжа та ін. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2015. 18 с.
 30. Чудовська В.А. Науково-методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в системі еколого-збалансованого аграрного виробництва: [наукове видання] / О.І. Шкуратов, А.С. Бордюжа, В.А. Чудовська, В.В. Кипоренко, Р.М. Гулінчук. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2016. 18 с.
 31. Чудовська В.А. Дослідження ринку органічної продукції в Україні // Наукові засади сталого розвитку економіки: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 16–17 червня 2011 р.). Тернопіль: Крок, 2011. С. 331–333.
 32. Чудовська В.А. Економічні проблеми становлення та розвитку органічного виробництва // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених (м. Яремче, 21-24 червня, 2011 р.). К.: ТОВ «ДІА», 2011. С. 83–84.
 33. Чудовська В.А. Інвестиційний розвиток органічного виробництва в Україні // Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4–6 жовтня 2011 р.). Харків: ХНАУ, 2011. С. 539–540.
 34. Чудовська В.А. Інституційне забезпечення органічного виробництва в сільському господарстві // Економічні проблеми сталого розвитку: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 4–5квітня 2012 р.). Суми: Сумський державний університет, 2012. Т. 1. С. 190–191.
 35. Чудовська В.А. Інституційне забезпечення розвитку органічного виробництва в Україні // Економіко-технологічно-правові засади екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Польща, м. Ольштин, 17–18 травня 2012 р.). Тернопіль: Крок, 2012. С. 126–128.
 36. Чудовська В.А. Проблеми розвитку ринку органічної сільськогосподарської продукції // Cтан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Трускавець, 11–13 жовтня 2012 р.). Дрогобич.: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. С. 162–163.
 37. Чудовська В.А. Конкурентоспроможність органічної сільськогосподарської продукції в Україні // Молодь у вирішенні екологічних та соціально-економічних проблем сьогодення: матеріали міжнар. конф. (м. Кам’янець-Подільський, 15–20 жовтня 2012 р.): тези доп. К.: ТОВ «ДІА». 2012. С. 97–99.
 38. Чудовская В.А. Организационно-экономические особенности сегментации рынка органической продукции в Украине // Рациональное природопользование: традиции и инновации: материалы международной науч.-практ. конф. (Россия, г. Москва, 23–24 ноября 2012 г.). М.: Издательство Московского университета, 2013. С. 308–310.
 39. Чудовська В.А. Сертифікація виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні // Zbiór raportów naukowych. «Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe» (Polska, Kraków, 29.01.2013 – 31.01.2013). Kraków: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013. S. 152–154.
 40. Чудовська В.А. Стримуючі фактори розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції в Україні // Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.). К.: ДІА, 2013. С. 168–169.
 41. Чудовська В.А. Удосконалення організаційного механізму виробництва органічної продукції // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 18–20 квітня 2013 р.). Житомир: «Полісся», 2013. С. 193–197.
 42. Чудовська В.А. Соціально-економічний менеджмент в органічному землеробстві // Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 16–17 серпня 2013 р.). Сімферополь: НО «Economics», 2013. С. 60–62.
 43. Chudovskaya V. The labeling of organic agricultural products in Ukraine // Materiály IX mezinárodní vědecko-praktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2013» (Praha, 27rijna – 05 listopadu 2013 roku). Díl 6. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o. Str. 24–26.
 44. Chudovskaya V. Financial support for the organic production investing // Материали за 10-а международна научна практична конференция «Настоящи изследвания и развитие – 2014» (България, София, 17–25 януари 2014). Том 6. Икономики. София. «Бял ГРАД-БГ» ООД. С. 9–11.
 45. Чудовська В.А. Організаційно-економічні особливості органічного сільськогосподарського виробництва в Україні // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24–25 квітня 2014 р.). Житомир: «Полісся», 2014. С. 482–486.
 46. Чудовська В.А. Організаційно-економічне забезпечення органічного сільського господарства / О.І. Шкуратов, В.А. Чудовська // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали IV всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 15–16 травня 2014 р.). Тернопіль: Крок, 2014. Ч. 2. С. 251–253.
 47. Чудовська В.А. Механізм розвитку екобезпечного сільськогосподарського виробництва / О.І. Шкуратов, В.А. Чудовська // Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 жовтня 2014 р.). Харків: ХНАУ, 2014. С. 338–341.
 48. Чудовська В.А. Роль екологічного менеджменту у системі управління аграрним виробництвом // Збалансоване природокористування: традиції та інновації: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 16–17 жовтня 2014 р.). К.: ДІА, 2014. С. 173–175.
 49. Чудовська В.А. Управління земельними ресурсами агропромислового комплексу // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 19–20 березня 2015 р.). Тернопіль: Крок, 2015. С. 337–338.
 50. Чудовська В.А. Світовий досвід державної підтримки органічного сільського господарства // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 23 квітня 2015 р.). Житомир: «Полісся», 2015. С. 296–299.
 51. Чудовська В.А. Особливості раціонального використання земель на регіональному рівні // Розвиток АПК на засадах раціонального природокористування: екологічний, соціальний та економічний аспекти: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28 травня 2015 р.). Полтава: ПГАА, 2015. С. 142–144.
 52. Чудовська В.А. Нормативно-правове забезпечення раціонального використання земель в сільському господарстві // Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Ірпінь, 27 січня 2016 р.). К.: Форматт, 2016. С. 203–205.
 53. Чудовська В.А. Еколого-економічні особливості зонування земель сільськогосподарського призначення // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 лютого 2016 р.). Харків: ХНАУ, 2016. С. 313–316.
 54. Чудовська В.А. Інструментальне забезпечення організаційно-економічного механізму екологічно збалансованого управління земельними ресурсами // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 24–25 березня 2016 р.). Тернопіль: Крок, 2016. Ч. 2. С. 266–268.
 55. Чудовська В.А. Сутність та особливості трактування органічного сільського господарства // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 12–13 травня 2016 р.). Житомир: «О.О. Євенок», 2016. С. 404–408.
 56. Чудовська В.А. Концептуальні положення розвитку альтернативної енергетики // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18–19 травня 2017 р.). К.: ДІА, 2017. С. 164–166.
 57. Чудовська В.А. Роль альтернативної енергетики в забезпеченні розвитку органічного сільського господарства // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 5–6 вересня 2017 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2017. С. 321–325.
 58. Чудовська В.А. Нормативно-правове регулювання альтернативної енергетики в Україні: декларативність та дотримання // Передумови та перспективи раціонального використання природно-ресурсного потенціалу: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Полтава, 28 травня 2018 р.). Полтава: ПДАА, 2018. С. 129–131.
 59. Чудовська В.А. Енергетична складова збалансованого розвитку аграрного сектору України // Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 27 вересня 2018 р.). Глухів: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака СНАУ, 2018. С. 308–309.
 60. Чудовська В.А. Збалансоване використання альтернативної енергетики у контексті забезпечення сталого економічного розвитку // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 грудня 2018 р.). Київ: ДІА, 2018. С. 88–90.
 61. Чудовська В.А., Касперевич Л.В., Гулінчук Р.М. Еколого-економічні засади розвитку альтернативної енергетики в Україні // Екологічна безпека та збалансоване природокористування в агропромисловому виробництві: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 4–5 липня 2019 р.). Київ: ДІА, 2019. С. 88–90.
 62. Чудовська В.А. Інструмент просторового планування у контексті забезпечення сталого розвитку об’єднаних територіальних громад // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10–11 жовтня 2019 р.). К.: ДКС Центр, 2019. С. 200–202.
 63. Чудовська В.А. Комплексне просторове планування територій громад у системі ефективного управління землекористуванням // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26–27 листопада 2020 р.). К.: ДКС Центр, 2020. С. 184–186.
 64. Chudovska V. Features of Land Management Support for the Allocation of a Land Plot for Running a Personal Peasant Farm in the City // Fundamental and Applied Research in the Modern World: Abstracts of VII International Scientific and Practical Conference (Boston, USA, 17–19 February 2021). Boston: BoScience Publisher, 2021. Р. 65–68.
 65. Chudovska V. Legislative Support for the Allotment of a Land plot for the Placement of Facilities of Power Generating Enterprises // Using the Latest Technologies: Abstracts of III International and Practical Conference (Groningen, Netherlands, February 26–27, 2021). Groningen: European Conference, 2021. Р. 22–24.
 66. Chudovska V. Institutional and Organizational Features of Land Use of Energy Generating Enterprises in the Field of Alternative Energy // Science and Education: Problems, Prospects and Innovations: Abstracts of VI International Scientific and Practical Conference (Kyoto, Japan, 3–5 March 2021). Kyoto: CPN Publishing Group, 2021. Р. 23–26.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА