бакалавр АДВ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр – перший рівень вищої освіти (на базі здобутого початкового рівня вищої освіти)

Цикл/рівень:  НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – 1 цикл, EQF-LLL – 6 рівень.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів»

Кваліфікація:  Інженер-будівельник  (Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів). 

Профіль фахівця: вишукування, проектування, будівництво, реконструкція, експлуатація та ремонт автомобільних доріг, аеродромів та інженерних об’єктів.

Бакалавр освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримує теоретичні знання, практичні вміння та навички, що необхідні у сфері вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту  автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів, проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; інженерних об’єктів транспортної інфраструктури, будівель та штучних споруд.

Бакалавр освітньої програми "Автомобільні дороги, вулиці та дороги населених пунктів"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» може займати посади низового управлінського персоналу у галузі будівництва при спорудженні, експлуатації, реконструкції та ремонту  автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів, або продовжити навчання за однією зі спеціальностей магістерського рівня.

Термін підготовки – 2 роки (4 семестри, заочно, дистанційно),   120 ЄКТС
                                   3 роки (6 семестрів, заочно, дистанційно),  180 ЄКТС

Перелік дисциплін освітньої програми:

 1. Ділова іноземна мова
 2. Ділова українська мова
 3. Історія української державності та культури
 4. Основи економічної теорії
 5. Політологія
 6. Філософія
 7. Психологія бізнесу
 8. Державне управління
 9. Вища та прикладна математика
 10. Екологія та безпека життєдіяльності
 11. Інформаційні технології
 12. Фізика
 13. Хімія
 14. Архітектура будівель і споруд
 15. Будівельна механіка
 16. Будівельне матеріалознавство
 17. Будівельні машини та обладнання
 18. Будівельні конструкції (металеві)
 19. Будівельні конструкції (ЗБК, ОФ)
 20. Економіка будівництва
 21. Інженерна геологія та геодезія
 22. Комп'ютерна графіка
 23. Опір матеріалів
 24. Організація будівництва
 25. Теоретична механіка
 26. Технологія будівельного виробництва
 27. Геодезична практика
 28. Ознайомча практика
 29. Виробнича практика
 30. Комплексний кваліфікаційний екзамен
 31. Вступ до фаху
 32. Єврокоди та свростандарти в будівництві та цивільній інженерії
 33. Законодавче та нормативне забезпечення будівельної галузі
 34. Інформаційні та комп'ютерні технології в містобудуванні
 35. Комп’ютерні технології за фахом
 36. Комунальне господарство міст
 37. Правознавство
 38. Соціологія
 39. Фахова іноземна мова
 40. Виробнича база будівництва
 41. Водопостачання та водовідведення
 42. Генеральне планування автодоріг
 43. Експлуатація територій, будівель і споруд
 44. Електротехніка і електропостачання
 45. Інженерна інфраструктура
 46. Інженерна підготовка та захист міських територій
 47. Інженерна та комп'ютерна графіка (ч.2.)
 48. Вертикальне планування автодоріг та аеродромів
 49. Інженерне облаштування міських вулиць і доріг
 50. Дорожні машини й обладнання 
 51. Міська екологія
 52. Міське зелене будівництво
 53. Міські вулиці і дороги
 54. Міські дорожньо-транспортні споруди
 55. Організація та безпека міського руху
 56. Основи містобудівного кадастру
 57. Основи експлуатації доріг та аеродромів
 58. Планування та благоустрій міст
 59. Планування міст і транспортна інфраструктура
 60. Проектування автомобільних доріг
 61. Реконструкція будівель і споруд
 62. САПР автомобільних доріг
 63. САПР в містобудуванні
 64. Теплогазопостачання та вентиляція
 65. Урбаністика та планування населених пунктів
 66. Управління розвитком міст
 67. Штучні споруди на дорогах і аеродромах

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі атестаційної випускової роботи бакалавра (для денної, заочної та дистанційної форм),  та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма «Автомобільні дороги , вулиці та дороги населених пунктів», кваліфікація "Інженер-будівельник" (бакалавр з автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів).

Програмна інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі під час професійної діяльності в сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем вишукування, проектування, будівництва, експлуатації, реконструкції та ремонту  автомобільних доріг, вулиць та доріг населених пунктів, проектування та експлуатації вуличної мережі та транспортних споруд; інженерних об’єктів транспортної інфраструктури, будівель та штучних споруд,  що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та методів фундаментальних та прикладних наук.

 
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА