бакалавр ПЦБ

Освітньо-кваліфікаційний рівень:  бакалавр – перший рівень вищої освіти (на базі здобутого початкового рівня вищої освіти)

Цикл/рівень:  НРК України – 7 рівень, QF-EHEA – 1 цикл, EQF-LLL – 6 рівень.

Галузь знань 19 «Архітектура та будівництво»

Спеціальність 192 «Будівництво та цивільна інженерія»

Освітня програма «Промислове і цивільне будівництво»

Кваліфікація:  Інженер-будівельник  (промислове і цивільне будівництво). 

Бакалавр освітньої програми "Промислове та цивільне будівництво"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» отримує теоретичні знання, що необхідні для: проектування промислових і цивільних споруд; організації та управління будівельним виробництвом: досліджень в галузі теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; інженерної підготовки та комплексної реконструкції будівель, споруд і територій.

Бакалавр освітньої програми "Промислове та цивільне будівництво"
спеціальності «Будівництво та цивільна інженерія» може займати посади низового управлінського персоналу у галузі будівництва при спорудженні і експлуатації будівель та споруд, де застосовують засоби чи системи автоматизації. або продовжити навчання за однією зі спеціальностей магістерського рівня.

Термін підготовки – 2 роки (4 семестри, заочно, дистанційно),   120 ЄКТС
                                   3 роки (6 семестрів, заочно, дистанційно),  180 ЄКТС

Перелік дисциплін освітньої програми:

 1. Ділова іноземна мова
 2. Ділова українська мова
 3. Історія української державності та культури
 4. Основи економічної теорії
 5. Політологія
 6. Філософія
 7. Психологія бізнесу
 8. Державне управління
 9. Вища та прикладна математика
 10. Екологія та безпека життєдіяльності
 11. Інформаційні технології
 12. Фізика
 13. Хімія
 14. Архітектура будівель і споруд
 15. Будівельна механіка
 16. Будівельне матеріалознавство
 17. Будівельні машини та обладнання
 18. Економіка будівництва
 19. Залізобетонні і кам'яні конструкції
 20. Інженерна геологія та геодезія
 21. Комп'ютерна графіка
 22. Металеві конструкції
 23. Механіка ґрунтів
 24. Основи і фундаменти
 25. Опір матеріалів
 26. Організація будівництва
 27. Охорона праці в будівництві
 28. Теоретична механіка
 29. Технологія будівельного виробництва
 30. Геодезична практика
 31. Ознайомча практика
 32. Виробнича практика
 33. Комплексний кваліфікаційний екзамен
 34. Вступ до фаху
 35. Єврокоди та свростандарти в будівництві та цивільній інженерії
 36. Основи технічного регулювання в будівництві
 37. Законодавче та нормативне забезпечення будівельної галузі
 38. Інформаційні та комп'ютерні технології в містобудуванні
 39. Комунальне господарство міст
 40. Системи автоматизованого моделювання у будівництві
 41. Системи цивільної інженерії
 42. Правознавство
 43. Соціологія
 44. Фахова іноземна мова
 45. Будівельна механіка (спецкурс)
 46. БІМ-технології в будівництві
 47. Виробнича база будівництва
 48. Технічна механіка рідини і газу
 49. Водопостачання та водовідведення
 50. Метали і зварювання у будівництві
 51. Конструкції з дерева та пластмас
 52. Електротехніка і електропостачання
 53. Енергоефективність будівель і споруд
 54. Інженерна та комп'ютерна графіка (ч.2.)
 55. Менеджмент в будівництві
 56. Міське зелене будівництво
 57. Обстеження, випробування і експлуатація будівельних конструкцій
 58. Реконструкція та експлуатація територій, будівель і споруд
 59. Інженерні вишукування, підготовка і захист територій
 60. САПР в будівництві
 61. Теплогазопостачання та вентиляція
 62. Зведення і монтаж будівель і споруд

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 192 «Будівництво та цивільна інженерія» здійснюється у формі атестаційної випускової роботи бакалавра (для денної, заочної та дистанційної форм),  та завершується видачою документу встановленого зразка про присудження йому ступеня вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю "Будівництво та цивільна інженерія", освітня програма «Промислове і цивільне будівництво», кваліфікація "Інженер-будівельник" (Бакалавр з промислового і цивільного будівництва).

Програмна інтегральна компетентність – здатність розв’язувати складні спеціалізовані практичні задачі під час професійної діяльності в сфері будівництва та цивільної інженерії з поглибленням вивчення проблем проектування промислових і цивільних споруд; організації та управління будівельним виробництвом; теорії і методів розрахунку інженерних конструкцій із застосуванням систем автоматизованого проектування; будівництва та реконструкції будівель і споруд, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки та методів фундаментальних та прикладних наук.

 
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА