191 «Архітектура та містобудування» Магістри

Вступ

Varava2

 

МАГІСТР

Загальна інформація

Рівень вищої освіти

Другий (магістерський) рівень вищої освіти.

магістр, архітектор

Галузь знань

19 Архітектура та будівництво

Спеціальність

191 Архітектура та містобудування

Форми здобуття освіти

Денна, вечірня

Кваліфікація в дипломі

Ступінь вищої освіти – Бакалавр

Спеціальність – 191 Архітектура та містобудування

Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми

Диплом магістра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 1 рік і 10 місяців (денна, заочна форми навчання)

Цикл/рівень

6 рівень Національної рамки кваліфікацій України (НРК України), перший цикл Європейського простору вищої освіти (FQ-EHEA), 6 рівень Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (EQF-LLL).

Передумови

Вступ на навчання на освітню програму обсягом 120 кредитів ЄКТС здійснюється на базі наявного ступеня бакалавра, спеціаліста, магістра.

Рівень освіти

другий (магістерський) рівень

191 «Архітектура та містобудування»

ОПП «Архітектура будівель та споруд»

ОК№

Освітній компонент

кредитів

ОК 01.

ВІМ-технології

3,0

ОК 02.

Законодавство та архітектурно-проектна справа

5,0

ОК 0З.

Методологія і організація наукових досліджень

2,0

ОК 04.

Педагогіка та психологія вищої школи

2,0

ОК 05.

Концептуальне архітектурне проектування

30,0

ОК 06.

Сучасні ефективні конструкції

10,0

ОК 07.

Методологія містобудівної діяльності

4,0

ОК 08.

Інформаційне моделювання в архітектурі (ВІМ-проєктування)

8,0

ОК 09.

Архітектурна екологія (спецкурс)

6,0

ОК 10.

Сучасні проблеми архітектури та містобудування

6,0

ОК 11.

Виробнича (проектна) практика

2,0

ОК 12.

Переддипломна практика

2,0

ОК 13.

Кваліфікаційна робота (магістра)

8,0

  Всього 88
  Загальний обсяг вибіркових компонент* 32,0
  Загальний обсяг освітньо-професійної програми 120,0
* Реалізація права здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних дисциплін та створення індивідуальної освітньої траєкторії регламентується Законом України «Про вищу освіту» та внутрішніми нормативними актами. Вибіркові компоненти обираються здобувачами вищої освіти із каталогів рекомендованих та альтернативних вибіркових дисциплін.
Вибіркові компоненти ОПП Блок 1
ВБ 01. Реконструкція і нове будівництво в історичному середовищі (спецкурс) 5
ВБ 02. Ландшафтне-рекреаційне планування (спецкурс) 4
ВБ 03. Менеджмент в архітектурній діяльності (спецкурс) 2
ВБ 04. Перспективні напрямки в розвитку житлового будівництва в Україні (спецкурс) 4
ВБ 05. Стилістика сучасної української та світової архітектури (спецкурс) 5
ВБ 06. Перспективні напрямки розвитку архітектури громадських об’єктів (спецкурс) 4
ВБ 07. Дизайн архітектурного середовища (спецкурс) 6

МАГІСТР

Характеристика освітньо-професійної програми

«Архітектура будівель та споруд»

Предметна область (галузь знань, спеціальність)

галузь знань 19 – «Архітектура та будівництво»

спеціальність 191– «Архітектура та містобудування»

спеціалізація – «Архітектура будівель та споруд»

Орієнтація  освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма орієнтована на дослідження загальновідомих наукових результатів в галузі архітектури та містобудування, широкому впровадженні інформаційно-комунікаційних технологій з акцентом на графічних та комп’ютерних формах подачі проектних рішень, посиленні ролі самостійної роботи студентів, вільне володіння рідною та іноземною мовами.

Основний фокус освітньо-професійної програми та спеціалізації

Оволодіння компетентностями за спеціалізаціями в галузі архітектури та містобудування. Акцент полягає у широкому огляді та глибоких знаннях з архітектури будівель та споруд; здатності випускників критично мислити і розуміти сучасні тенденції розвитку суспільства та архітектури, у вивченні філософії, історії архітектури та містобудування, у оволодінні методикою проведення науково-дослідних робіт, а також в опануванні основ педагогічної діяльності, освоєнні наукових знань та проектних навичок.

Особливості освітньо-професійної програми

Освітньо-професійна програма передбачає готовність випускника до професійної діяльності в якості магістра в галузі архітектури та містобудування, у рамках якої можливе подальше професійне зростання з одержанням кваліфікаційних сертифікатів з архітектурної та містобудівної діяльності, навчання в аспірантурі, докторантурі.

Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання

Придатність до працевлаштування

Фахівець після закінчення університету може працювати на таких первинних посадах: архітектор, планувальник міст, викладач університетів та вищих навчальних закладів; вчитель початкової школи; викладач середніх навчальних закладів; вчитель спеціалізованих навчальних закладів; фахівець в галузі маркетингу; фахівець державної служби; професіонал з управління проектами та програмами; архітектор-дизайнер, web-дизайнер. Споріднені первинні посади: керівник функціонального підрозділу; керівник виробничого підрозділу в обласних, районних та міських управліннях і відділах; бюро технічної інвентаризації; відділах архітектури та містобудування; агентствах нерухомості; відділах фонду держмайна; сільських, селищних, міських та районних радах; держадміністраціях та їх підрозділах; науково-дослідних та проектних інститутах; в державних та приватних організаціях, які здійснюють проектні роботи тощо. Професії та професійні назви робіт згідно International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08): Architect

214 – Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи;. 2141 – Професіонали в галузі архітектури та планування міст; 2141.2 – Архітектори та планувальники міст; 2141.2 (20196) – Архітектор, Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування; 2141.1 – Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст); 1237.1 –  Головний архітектор (архітектура та будівництво), Головний архітектор проекту; Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту; 1229.1 – Головний архітектор (органи державної влади); 1229.3 – Головний фахівець-архітектор;

1222.2 – Начальник проектно-конструкторського відділу; 1210.1 – Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної);

7124 – Реставратор пам'яток дерев'яної архітектури; 7122 – Реставратор пам'яток кам'яної архітектури; 7133 – Ліпник архітектурних деталей, Модельник архітектурних деталей;

4190 – Макетник макетно-модельного проектування;

2142 – Професіонали в галузі цивільного будівництва;

2452.2 –   Художник, Дизайнер (художник-конструктор), Дизайнер інтер'єру,  Дизайнер графічних робіт, меблів, Дизайнер мультимедійних об'єктів;

3471 – Колорист (художник), Дизайнер-виконавець інтер'єру, Художник-виконавець.

1476 – Менеджер (управитель) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами.

Подальше навчання

Має право на освоєння програм доктора філософії, міждисциплінарних програм, близьких до архітектури та містобудування. Можливість навчання за програмою третього циклу FQ-EHEA, 8 рівня EQF-LLL та 9 рівня HPK України 

uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА