Менеджер – сучасна, перспективна професія! Інститут інноваційної освіти КНУБА запрошує на навчання випускників шкіл, ліцеїв, коледжів!

Друк

Сучасні реалії та тенденції розвитку світової економіки вимагають енергійних і багатогранних професій. До таких належить одна з найбільш високооплачуваних, цікавих та захоплюючих спеціальностей – менеджмент. Нині управління стало однією з найважливіших професій, а навчання менеджменту є основою підготовки керівників-професіоналів.

0 ZtFyqnVPY6MpHQYt

Термін «менеджмент» походить від англійського «manage» – управляти, яке, своєю чергою, запозичило свій корінь від латинського «мanus» – рука . Тобто рукою вказують напрямок, у якому потрібно рухатися. І найчастіше менеджмент розглядається як сукупність функцій, орієнтованих на ефективне використання людських, матеріальних та фінансових ресурсів задля досягнення цілей організації. Менеджмент – це мистецтво досягати успіху через керівництво людьми.

Сучасний менеджер − це висококваліфікований керівник підприємства або структурного підрозділу, який вміє добре орієнтуватися у ринкових відносинах, своєчасно реагувати на кон'юнктуру ринку, попит та пропозицію на ньому, організовувати набір персоналу і його мотивацію, приймати самостійні рішення з питань організації діяльності суб'єктів господарювання з урахуванням вимог сьогодення, практики прийняття управлінських рішень, контролю за їх виконанням.

«Протягом навчання в ВСП «ІІНО КНУБА» за спеціальністю «Менеджмент» студенти вивчатимуть велику кількість навчальних дисциплін, які об'єднані в три блоки, − розповідає завідувачка кафедри економіки та менеджменту, доктор економічних наук, професор Іннола Новикова − До першого блоку належать соціально-гуманітарні навчальні дисципліни, які спрямовані на розширення світогляду людини, розвиток особистості. Серед них можна назвати  "Філософію", "Історію української державності та культури", "Українську мову" та інші. Другий блок – це фундаментальні, природничо-наукові та загальноекономічні дисципліни, до яких належать "Вища та прикладна математика", "Статистика", "Інформаційні системи та технології", "Економічна теорія" та багато інших цікавих дисциплін. Їх вивчення забезпечує формування базових економічних знань, умінь та навичок. Третій блок складають професійні та практичні дисципліни. Вони спрямовані на професійну підготовку студентів, формування у них управлінського способу мислення. Це, насамперед, "Менеджмент ", "Правознавство", "Фінанси, гроші та кредит", "Економіка і фінанси підприємства", "Облік і аудит", "Маркетинг", "Логістика", "Зовнішньоекономічна діяльність підприємства", "Міжнародні економічні відносини", дисципліни, які присвячені особливостям менеджменту в будівництві – «Девелопмент», «Економіка будівництва» та інші.

Студенти освітньої програми «Менеджмент» ВСП «ІІНО КНУБА» вивчають фахові дисципліни, перелік яких складено з урахуванням рекомендацій компаній-партнерів, аби максимально відповідати потребам роботодавців, та навчальних планів для менеджерів у провідних європейських університетах».
          Таким чином, менеджер – це унікальна професія. Менеджер – це найманий професійний управляючий підприємства; фахівець в області управління виробництвом; особа, здатна розв'язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів відповідної науки і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. А менеджмент – це управління, завідування, організація, сукупність сучасних принципів, методів, коштів і форм управління виробництвом і збутом продукції з метою підвищення їхньої ефективності й збільшення прибутку. Ця професія вимагає постійного вдосконалення знань, розвитку практичних навичок швидкого реагування на всі зміни, що відбуваються, підвищеного інтересу до самоосвіти, високого рівня самодисципліни. Саме професіоналізм, відповідальність, ініціатива й заповзятливість менеджерів здатні у будь-якій складній ситуації забезпечити підприємству успіх і прибуток, високу ефективність реалізованої практичної діяльності.

87479825 1532525416922511 6753892470175563776 n

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ВСП "ІНСТИТУТ ІННОВАЦІЙНОЇ ОСВІТИ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БУДІВНИЦТВА І АРХІТЕКТУРИ" У 2021 РОЦІ