Наукові публікації

 1. Шкуратов О.І., Кюрчева Н.В. Розвиток інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України: [монографія]. К.: ТОВ «Кондор», 2011. 338 с.
 2. Кочерга М.М., Шкуратов О.І. Організаційно-економічний механізм екологічного аудиту сільськогосподарського виробництва // Наукові основи сталого розвитку агроекосистем України: [колективна монографія у 2 т.]; за ред. О.І. Фурдичко. [Т. 2]. К.: ДІА, 2012. С. 125–136.
 3. Дребот О.І., Шершун М.Х., Шкуратов О.І. Збалансований розвиток лісового сектору економіки в контексті європейської інтеграції України: [монографія]. К.: Аграрна наука, 2014. 317 с.
 4. Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Вдовиченко А.В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: [монографія]. К.: ДІА, 2015. 248 с.
 5. Шкуратов О.І. Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів в процесі організації еколого безпечного аграрного виробництва  // Економічні, екологічні та соціальні аспекти використання земельних ресурсів в Україні: [колективна монографія у 2 т.]; колективна моногр. / за ред. д-ра екон. наук, професора, чл.-кор. НААН О.В. Ульянченка; Харк. нац. аграр. ун-т. Х: Смугаста типографія, 2015. С. 226–236.
 6. Чудовська В.А., Шкуратов О.І., Кипоренко В.В. Еколого-економічний механізм розвитку органічного сільського господарства: теорія і практика: [монографія]. К.: ДКС Центр, 2016. 332 с.
 7. Шкуратов О.І. Організаційно-економічні основи екологічної безпеки в аграрному секторі України: теорія, методологія, практика: [монографія]. К.: ДКС Центр, 2016. 356 с.
 8. Дорош Й.М., Ібатуллін Ш.І., Шкуратов О.І. Інституціональне забезпечення капіталізації земельних ресурсів у сільському господарстві: [монографія]. К.: ДКС Центр, 2020. 184 с.
 9. Шкуратов О.І. Удосконалення механізму організації лізингових відносин в аграрному секторі  // АгроСвіт.  2007. № 23. С. 19−24.
 10. Шкуратов О.І. Розвиток організаційного забезпечення лізингової діяльності аграрних підприємств // Економічний простір: [зб. наук. пр.]. 2008. № 15. С. 88−93.
 11. Шкуратов О.І. Удосконалення управління лізинговим процесом в АПК  // АгроСвіт. 2008. № 11. С. 21−24.
 12. Шкуратов О.І. Особливості розвитку лізингових відносин в системі АПК України  // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія „Економіка”. 2008. Вип. 4, Ч. 1. С. 312−320.
 13. Шкуратов О.І. Державне управління розвитком інфраструктури в регіонах  // Продуктивні сили і регіональна економіка: [зб. наук пр.]: [У 2 ч.]. К.: РВПС України НАН України, 2008.  Ч.1. С. 37−46.
 14. Шкуратов О.І. Використання в Україні зарубіжного досвіду лізингової діяльності аграрних підприємств  // Вісник Сумського Національного аграрного університету. Серія „Фінанси і кредит”. 2009.  №1(26). С. 422–431.
 15. Шкуратов О.І. Лізинг як інвестиційний інструмент управління розвитком аграрних підприємств // Інвестиції: практика та досвід. 2009. №1. С. 16−21.
 16. Шкуратов О.І. Сутність лізингу як багатофакторного процесу формування і відновлення основних фондів підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: [зб. наук. пр.]. Дніпропетровськ: ДНУ, 2009. Вип. 248: [у 6 т.] Т. V.  С. 1187−1197.
 17. Шкуратов О.І. Система управління інвестиційними процесами на місцевому рівні // Продуктивні сили і регіональна економіка: [зб. наук пр.]: [У 2 ч.]. К.: РВПС України НАН України, 2009. Ч.2. С. 86–94.
 18. Шкуратов О.І. Розвиток фондового ринку як механізму залучення інвестицій в економіку  // Продуктивні сили і регіональна економіка: [зб. наук пр.]: [У 2 ч.]. К.: РВПС України НАН України, 2010. Ч.1. С. 149–153.
 19. Шкуратов О.І. Державна політика інвестиційного забезпечення стійкого розвитку аграрного виробництва  // Продуктивні сили України. 2010. №24. С. 83–94.
 20. Шкуратов О.І. Реалізація місцевих інвестиційних проектів на основі концесії  // Теорія мікро-макроекономіки: [зб. наук. пр.]. 2011. Вип. 36. С. 156−164. 
 21. Шкуратов О.І. Екологічний аудит в системі інвестиційного забезпечення підприємств  // Науковий вісник Академії муніципального управління: Серія „Економіка”. 2011. Вип. 4. С. 150−157. 
 22. Шкуратов О.І. Інноваційні засади формування екобезпечного землекористування в сільському господарстві // Інноваційна економіка. 2011. № 6. С. 10–13.
 23. Шкуратов О.І. Роль земельної іпотеки в кредитуванні сільськогосподарських товаровиробників // Економіст. 2011. № 10. С. 12–13.
 24. Шкуратов О.І., Ковалів О.І. Організаційно-економічний механізм екологічної безпеки в аграрному секторі економіки // Сталий розвиток економіки. 2012. № 2. С. 129–133. 
 25. Шкуратов О.І. Інноваційні аспекти розвитку підприємств аграрного сервісу  // АгроСвіт. 2012. № 10. С. 6–8.
 26. Шкуратов О.І. Основні джерела фінансування інвестицій в аграрному секторі економіки України  // Національне господарство України: теорія та практика управління: зб. наук. праць. К.: ДУ «ІЕПіСР НАНУ», 2012. С. 114–121.
 27. Шкуратов О.І., Воронецька І.С. Використання інструментів екологічного маркетингу в господарській діяльності аграрних підприємств // Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища: [зб. наук. пр.]: [У 2 ч.]. К.: ДУ «ІЕПСР НАНУ», 2012. Ч.2. С. 214–218.
 28. Шкуратов О.І. Роль природно-ресурсного капіталу в процесі екологізації аграрного виробництва  // Інноваційна економіка. 2012. № 11. С. 127–129.
 29. Шкуратов О.І. Механізм управління екобезпечним сільськогосподарським виробництвом // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2012. № 4 (20). С. 328−334.
 30. Шкуратов О.І. Оцінка конкурентного потенціалу лісогосподарських підприємств // Науковий вісник НЛТУ України: Збірник науково-технічних праць. – Львів: РВВ НЛТУ України. 2013. Вип. 23.03. С. 309–314.
 31. Шкуратов О.І. Основні елементи гарантування продовольчої та екологічної безпеки України // Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища: [зб. наук. пр.]. К.: ДУ ІЕПСР НАНУ, 2013. С. 160–165.
 32. Шкуратов О.І. Оцінка земель в процесі організації екологічно орієнтованого сільськогосподарського виробництва // АгроСвіт. 2013. № 24. С. 13–17.
 33. Шкуратов О.І. Сутність органічного сільського господарства: концептуальний підхід // Збалансоване природокористування. 2013. № 4. С. 68–71.
 34. Шкуратов О.І. Екологічний менеджмент в системі стратегічного управління сільськогосподарських підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2013. № 4 (24). С. 246−249.
 35. Шкуратов О.І. Оцінка використання ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств // АгроСвіт. 2014. № 4. С. 3–8.
 36. Шкуратов О.І. Удосконалення системи організації лізингових операцій в сільськогосподарських підприємствах // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету. Серія: Економічні науки. 2014. № 1 (25). С. 267–271. 
 37. Шкуратов О.І. Концептуальні засади екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 12 (65). С. 129–133.
 38. Гулінчук Р.М., Шкуратов О.І., Дорош О.С. Механізм еколого-збалансованого використання економічного потенціалу земель сільськогосподарського призначення // АгроСвіт. 2015. № 15. С. 58–61. 
 39. Шкуратов О.І. Стратегічні імперативи забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі України: [Електронний ресурс]. Ефективна економіка. 2015. № 12.  URL: http: // www.economy.nayka.com.ua
 40. Шкуратов О.І. Удосконалення інструментарію організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрній сфері // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 4 (68). С. 171–175.
 41. Ульянченко А.В., Шкуратов А.И. Реализация эко-инновационных проектов в сельскохозяйственных предприятиях // Проблемы экономики: сборник научных трудов. Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2012. № 2 (15). С. 161170.
 42. Шкуратов А.И. Эколого-экономические проблемы сельскохозяйственного землепользования в процессе реформирования земельных отношений в Украине // Проблемы экономики: сборник научных трудов. Минск: Институт системных исследований в АПК НАН Беларуси, 2013. №1 (16). С. 247–257.
 43. Шкуратов О.І. Напрями підвищення ефективності використання природно-ресурсного потенціалу аграрних підприємств  // Збалансоване природокористування. 2014. № 1. С. 74–78.
 44. Шкуратов О.І. Аналіз впливу екологічних факторів на ефективність сільськогосподарського виробництва  // Економіка природокористування і охорона навколишнього середовища: [зб. наук. пр.]. К.: ДУ ІЕПСР НАН України, 2014. С. 42–44.
 45. Shkuratov O., Kyporenko V. Environmental marketing within organic agriculture system management // Збалансоване природокористування. 2015. № 2. С. 149–153.
 46. Шкуратов О.І. Методологічні основи формування системи екологічної безпеки в аграрному секторі економіки // Збалансоване природокористування. 2016. № 1. С. 153–158.
 47. Фурдичко О.І., Шкуратов О.І. Стратегічне управління екологічною безпекою в аграрному секторі // АгроСвіт. 2016. № 8. С. 3–8.
 48. Шкуратов О.І. Страхування екологічних ризиків сільськогосподарської діяльності в системі забезпечення екологічної безпеки  // Економіка АПК. 2016. № 5. С. 74–79.
 49. Фурдичко О.І., Шкуратов О.І. Аналіз та управління екологічною безпекою в аграрному секторі України // Таврійський науковий вісник. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 95. С. 104–114.
 50. Шкуратов О.І. Інформаційно-аналітичний фактор екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Економічний аналіз: збірник наукових праць. 2016. Т. 23. № 1. С. 98–105.
 51. Шкуратов О., Кипоренко В. Прогнозні сценарії розвитку екологічно безпечного аграрного виробництва // Економічний дискурс. 2016. Вип. 2. С. 89–100.
 52. Шкуратов О.І., Слободенюк О.А., Ступень О.І. Інституціональні засади організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі // Збалансоване природокористування. 2017. № 1. С. 117–123.
 53. Шкуратов О.І. Сутність екологічної безпеки в аграрному секторі економіки: теоретичні підходи // АгроСвіт. 2017. № 15-16. С. 3–10.
 54. Шкуратов О.І. Екологічна безпека в системі сталого розвитку аграрного сектора економіки // Збалансоване природокористування. 2017. № 3. С. 137–144.
 55. Шкуратов О.І. Функціонування елементів організаційно-економічного механізму забезпечення екологічної безпеки в агросфері // Економічний дискурс. 2017. Вип. 3. С. 127–137.
 56. Добряк Д.С., Шкуратов О.І. Формування і розвиток ринкових земельних відносин на теренах України // Збалансоване природокористування. 2018. № 1. С. 6–17.
 57. Шкуратов О.І. Оцінка впливу екологічних чинників на економічні показники аграрного виробництва // Вісник аграрної науки. 2018. № 3 (780). С. 51–55.
 58. Добряк Д.С., Шкуратов О.І., Євсюков Т.О., Скляр Ю.Л. Наукові основи еколого-економічного вивчення земельних ресурсів // Збалансоване природокористування. 2018. № 3. С. 106–112.
 59. Shkuratov O., Popovych A. Land Rent, State Subsidies and Sustainable Agriculture // International Journal of Environmental Research and Technology. 2018. Vol. 1(3). P. 8–15.
 60. Добряк Д.С., Шкуратов О.І., Мельник П.П., Скляр Ю.Л. Особливості екологічної оцінки земель // Збалансоване природокористування. 2019. № 1. С. 107–113.
 61. Дорош Й.М., Шкуратов О.І., Тарнопольський А.В. Земельний капітал в сільському господарстві: особливості оцінки та формування // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2020. № 1. С. 63–76.
 62. Шкуратов О.І. Роль земельно-іпотечного кредитування в інфраструктурному забезпеченні ринку сільськогосподарських земель // Економічний дискурс. 2020. Вип. 2. С. 46–53.
 63. Дорош Й.М., Ібатуллін Ш.І., Шкуратов О.І., Харитоненко Р.А. Сутність земельного капіталу в контексті інвестиційного забезпечення аграрного сектору економіки // АгроСвіт. 2020. № 11. С. 13–19.
 64. Дорош Й.М., Шкуратов О.І., Аврамчук Б.О., Харитоненко Р.А. Науково-методичні основи проведення аналізу стану використання земель установ та підприємств НААН // Землеустрій, кадастр і моніторинг земель. 2020. № 2-3. С. 47–54.
 65. Шкуратов А.И. Стратегические императивы управления экологической безопасностью в аграрном секторе экономики // Вопросы государственного и муниципального управления. 2017. № 4. С. 207–225.
 66. Shkuratov O. Methodology for estimation of ecological safety in the agricultural of Ukraine // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18. Issue 3. P. 379–386.
 67. Shkuratov O., Hreshchuk H., Lobanova O. Forecast scenarios of development of the internal consumer market of organic products in Ukraine // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2018. Vol. 18. Issue 4. P. 303–310.
 68. Shkuratov O., Kyporenko V., Kushniruk T. Formation of national certification system of organic agricultural // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 1. P. 523–530.
 69. Furdychko O., Shershun M., Shkuratov O., Drebot O., Yaremko O. Assessment of the efficiency of sustainable management of forestry // Forestry Ideas. 2019. Vol. 25. No 2(58). P. 339–350.
 70. Shkuratov O., Nykytiuk O., Tsyrkun T. Threats and risks of environmental safety in agricultural land use of Ukraine // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2019. Vol. 19. Issue 3. P. 523–528.
 71. Shkuratov O., Chudovska V. Methodical approach to assessment of risk of environmental safety in the agricultural economy sector // AgroLife Scientific Journal. 2019. Vol. 8. № 1. P. 142–149.
 72. Shkuratov O., Dorosh O., Gorodyska O., Patiyuk O. Assessment of influence of spatial organization of territory on economic efficiency of agricultural enterprises // Scientific Papers: Series Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 2020. Vol. 20. Issue 2. P. 431–436.
 73. Dorosh Y., Shkuratov O., Dorosh O., Avramchuk B., Saychuk O. Development of land assets valuation methodology in agriculture of Ukraine // The Importance of New Technologies and Entrepreneurship in Business Development: In The Context of Economic Diversity in Developing Countries. ICBT 2020. Lecture Notes in Networks and Systems. 2021. Vol 194. P. 1042–1051.
 74. Shkuratov O., Chudovska V., Kushniruk T., Sotnikova I., Sotnikov D. Methodology of the environmental efficiency assessment of spatial organization of rural areas: [Electronic resource]. E3S Web of Conferences. 2021. Vol. 255. URL: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125501005
 75. Шкуратов О.І. Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки // Сучасна економіка. 2011. № 3. С. 17–25.
 76. Шкуратов О.І. Організаційно-правовий механізм забезпечення еколого-економічної безпеки аграрного виробництва // Агроекологічний журнал. 2012. № 1. С. 10–14.
 77. Шкуратов О.І. Інвестиційна політика збалансованого розвитку аграрного сектора економіки  // Збалансоване природокористування. 2012. № 1. С. 30–35.
 78. Фурдичко О.І., Шкуратов О.І., Шершун М.Х. та ін. Методика формування економічного механізму екобезпечного сільськогосподарського землекористування: [наукове видання] / К.: ТОВ «Екоінвестком», 2012. 28 с.
 79. Шкуратов О.І., Дребот О.І. , Гриник О.І., Атаманюк О.П. Методичні рекомендації щодо організації екобезпечного сільськогосподарського землекористування: [наукове видання]. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2013.  20 с.
 80. Шкуратов О.І., Дребот О.І., Чудовська В.А. та ін.  Концепція розвитку органічного землеробства в Україні до 2020 року: [наукове видання]. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2014. 16 с.
 81. Шкуратов О.І., Чудовська В.А. Бордюжа А.С., та ін. Методичні рекомендації з формування організаційно-економічного механізму впровадження органічного землеробства в сільськогосподарських підприємствах: [наукове видання]. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2015. 18 с.
 82. Никитюк Ю.А., Шкуратов О.І., Коморна О.М., Сологуб Ю.О. Методичні рекомендації щодо еколого-економічної оцінки ємності ринку лікарської рослинної сировини: [наукове видання]. К.: ТОВ «Екоінвестком», 2016. 12 с.
 83. Шкуратов О.І., Бордюжа А.С., Чудовська В.А. та ін. Науково-методичні рекомендації щодо інформаційного забезпечення управління земельними ресурсами в системі еколого-збалансованого аграрного виробництва: [наукове видання].  К.: ТОВ «Екоінвестком», 2016. 18 с.
 84. Шкуратов О.І., Чудовська В.А., Касперевич Л.В., Гулінчук Р.М. Стратегія розвитку еколого-збалансованого аграрного виробництва: [наукове видання].  К.: ТОВ «Екоінвестком», 2018. 20 с.
 85. Шкуратов О.І., Ковалів О.І., Гулінчук Р.М., Лазаренко В.І. Методичні рекомендації з організаційно-економічного забезпечення еколого-збалансованого аграрного виробництва: [наукове видання].  К.: ТОВ «Екоінвестком», 2020. 16 с.
 86. Шкуратов О.І. Державне регулювання лізингової діяльності в АПК  // Актуальні проблеми інноваційно-інвестиційного розвитку економіки України: матеріали наук.-практ. конф., (м. Харків, 27 листопада 2007 р.) Х.: Вид-во ХаРІ НАДУ „Магістр”, 2008. С. 398–401.
 87. Шкуратов О.І. Лізинг із повним набором послуг в аграрних підприємствах  // Соціально-економічна політика та розвиток регіонів в умовах переходу до постіндустріального суспільства: тези міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 21 березня 2008 р.): [У 2 т.]; Т. І. Дніпропетровськ: ДДФА. 2008. С. 267–268.
 88. Шкуратов О.І. Переваги лізингу як механізму оновлення технічної бази аграрних підприємств  // Проблеми економіки підприємств в умовах сталого розвитку: тези доп. IV міжнар. наук.-практ. конф. К.: НУХТ, 2008. С. 107–108.
 89. Шкуратов О.І. Підвищення ефективності лізингової діяльності в аграрному секторі  // Управління сьогодні та завтра: матеріали міжнародного управлінського форуму (м. Хмельницький, 15-16 травня, 2008 р.) / Університетські наукові записки: Часопис Хмельницького університету управління та права.  № 3 (ІІ) спецвипуск. Хмельницький. 2008. С. 345–346.
 90. Шкуратов О.І. Роль лізингу у забезпеченні сталого розвитку аграрного сектору  // Стратегія забезпечення сталого розвитку України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 травня 2008 р.). [У 3-х ч.].  К.: РВПС України НАН України. Ч.3. 2008. С. 79–81.
 91. Шкуратов О.І. Стратегічне планування як інструмент місцевого самоврядування в регулюванні інвестиційних процесів  // Макроекономічне регулювання інвестиційних процесів та впровадження стратегії інновативно-інноваційного розвитку в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 23-24 жовтня 2008 р.).  [У 3-х ч.]. К.: РВПС України НАН України. Ч. 2. 2008. С. 343–345.
 92. Шкуратов О.І. Розвиток інтегрованих фінансових послуг для оновлення основних фондів аграрних підприємств  // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціального розвитку регіонів: тези міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ, 10-20 березня 2009 р.): [У 2-х т.]. Т І. Дніпропетровськ, ДДФА, 2009. С. 280–281.
 93. Шкуратов О.І. Матеріально-технічне забезпечення аграрних підприємств на засадах лізингу  // Розвиток продуктивних сил України: від В.І. Вернадського до сьогодення: міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 20 березня 2009 р.). К.: РВПС України НАН України: [У 3-х ч.].  Ч. 3. 2009.  С. 234–235.
 94. Шкуратов А.И. Усовершенствование лизинговой деятельности аграрних предприятий  // Государственное регулирование экономики и повышение эффективности деятельности субъектов хозяйствования: пятая Международная науч.практ. конф. (г. Минск, 23-24 апреля 2009 года): сб. науч. ст.: в [2-х ч.]. Ч. 2. Мн.: Акад. упр. При Президенте Респ. Беларусь. 2009. С. 381–383.
 95. Шкуратов О.І. Інвестиційна політика на місцевому рівні  // Удосконалення механізмів державного управління та місцевого самоврядування: матеріали наук.-практ. конф. за міжнародною участю (10.04.2009) / За заг. ред. В.К. Присяжнюка, В.Д. Бакуменка, Т.В. Іванової. К.: Вид.-полігр. центр Академії муніципального управління. [у 2-х ч.].  Ч. 2. 2009. С. 253–255.
 96. Шкуратов О.І. Інвестиційні ресурси територіальної громади  // Інвестиційна складова сталого розвитку регіону: матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 10 грудня 2008 р.). Х.: Вид-во ХарРІ НАДУ „Магістр”, 2009. С. 327–329.
 97. Шкуратов О.І. Інвестиційне забезпечення розвитку будівельного комплексу регіону  // Формування ринкової економіки: зб. наук. праць. Спец. вип. Регіональний розвиток України: проблеми та перспективи. К.: КНЕУ, 2009. С. 759–762.
 98. Шкуратов О.І. Удосконалення управління комунальною власністю територіальних громад  // Актуальні проблеми економічного і соціального розвитку регіонів України: тези Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 16-26 листопада 2009 р.). У 2 т. Т І. Дніпропетровськ: ДДФА, 2009. С. 129130.
 99. Шкуратов О.І. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів  // Фінанси України: матеріали XIV Міжнар. наук.-практ. конф. (Дніпропетровськ 19-20 травня 2010 р.). В 7 т. Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010. Т.6. С. 9192.
 100. Шкуратов О.І. Податкові важелі забезпечення екологічної безпеки в Україні  // Перспектива впровадження екологічного оподаткування в Україні: зб. матер. наук.-практ. круглого столу, (м. Ірпінь, 4 червня 2010 р.). Ірпінь: Нац. унів. ДПС України, 2010. С. 157159.
 101. Шкуратов О.І. Управління проектами на місцевому рівні за участі територіальної громади  // Сучасна регіональна політика: формування, реалізація та розвиток публічної служби: матеріали підсумк. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (м. Одеса, 23 вересня 2010 р.). Одеса: ОРІДУ НАДУ, 2010. С. 475476.
 102. Шкуратов О.І. Роль місцевого самоврядування в організації сільськогосподарського землекористування  // Актуальні проблеми розвитку регіональних АПК: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Луцьк, 26-27 травня 2011 р.). Луцьк: РВВ ЛНТУ. 2011. С. 262–263.
 103. Шкуратов О.І. Еколого-економічні проблеми сільськогосподарського землекористування в умовах трансформації земельних відносин  // Екологічні проблеми сільськогосподарського виробництва: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. мол. учених (м. Яремче, 21-24 червня, 2011 р.). К.: ТОВ «ДІА». 2011. С. 8889.
 104. Шкуратов О.І. Формування інвестиційно-привабливих сільськогосподарських землекористувань  // Проблеми сталого розвитку агросфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 4-6 жовтня 2011 р.). Х.: ХНАУ, 2011. С. 555-556.
 105. Шкуратов О.І. Економічний механізм забезпечення екологічної безпеки агропромислового комплексу  // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 15 грудня 2011 р.). К.: КиМУ, 2011. С. 22.
 106. Шкуратов О.І. Розвиток інвестиційних процесів на місцевому рівні  // Україна в Євроінтеграційних процесах: матеріали міжнар. наук.-практ. молодіж. конф. (м. Київ, 18-19 лютого 2012). К.: КиМУ, 2012. Т 1. С. 195–197.
 107. Шкуратов О.І. Інноваційні аспекти розвитку виробництва екобезпечної сільськогосподарської продукції // Аграрна наука та практика на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 16-17 березня 2012 р.). Львів: «Львівська аграрна фундація», 2012. С. 53–54.
 108. Шкуратов О.І. Інноваційна політика в системі формування екологічної безпеки агросфери  // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: матеріали V міжнародного бізнес-форуму (м. Київ, 22 березня 2012 року). / відп. ред. А.А. Мазаракі.  К.: КНТЕУ, 2012.  С. 283–285.
 109. Шкуратов О.І., Шкуратова І.І. Орієнтири екобезпечного розвитку аграрного сектора економіки // Формування конкурентоспроможної економіки: теоретичні, методичні та практичні засади: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 26-27 квітня 2012 р.). Ч 2. Тернопіль: Крок, 2012. С. 280-281.
 110. Furdychko O., Moklyachuk L. , Draga M., Shkuratov O. Environmental management, ecological and economic principles of sustainable development of agroecosystems of Ukraine // Proceedings of the Second International Workshop Towards the UN Conference “Rio+20”. Kyiv, 2013. P. 37–39.
 111. Шкуратов О.І. Перспективи інноваційного забезпечення екологічної безпеки в АПК  // “Зелена” економіка: перспективи впровадження в Україні: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-28 квітня  2012 р.).: [у 3 т.]. К.: Центр екологічної освіти та інформації, 2012. Т. 1. С. 326–328.
 112. Шкуратов О.І. «Зелені інвестиції» – інструмент сталого розвитку економіки  // Економіко-технологічно-правові засади екологобезпечного виробництва продукції і екологізації територій: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Польща, м. Ольштин, 17-18 травня 2012 р.). Тернопіль: Крок, 2012. С. 108–110.
 113. Шкуратов О.І. Екологоекономічні засади відтворення природних ресурсів агросфери  // Стан природних ресурсів, перспективи їх збереження та відновлення: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Трускавець, 1113 жовтня 2012 р.). – Дрогобич.: РВВ ДДПУ ім. І. Франка, 2012. – С. 164–165.
 114. Шкуратов А.И. Финансовые факторы формирования экологической безопасности предприятий // Проблемы и перспективы развития экономики в современном обществе: сборник научных работ участников межд. науч.-практ. конф. (Россия, г. Москва, 22 декабря 2012 г.). М.: НО «Московское экономическое объединение», 2012. С. 81–84.
 115. Шкуратов А.И. Оценка уровня экологоэкономической безопасности сельскохозяйственного предприятия // Рациональное природопользование: традиции и инновации: материалы международной науч.практ. конф. (Россия, г. Москва, 2324 ноября 2012 г.). М.: Издательство Московского университета, 2013. С. 313–315.
 116. Shkuratov O.I. Ecologicaleconomic features of sustainable agroindustrial production // Zbiór raportów naukowych „Teoretyczne i praktyczne innowacje naukowe” (Polska, Kraków, 29.01.2013 – 31.01.2013). Kraków: Wydawca: Sp. z o.o. «Diamond trading tour», 2013.  Str. 160–161.
 117. Шкуратов О.І. Стратегічні напрями збалансованого розвитку агроекосистем  // Стратегія збалансованого розвитку агроекосистем України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 28 березня 2013 р.). К.: ДІА, 2013. С. 176–177.
 118. Шкуратов О.І. Інституційне забезпечення розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції  // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 18–20 квітня 2013 р.). Житомир: «Полісся», 2013. С. 183–187.
 119. Шкуратов А.И. Инновационная политика обеспечения экологической безопасности в агропромышленном комплексе // Актуальные проблемы инновационного развития агропромышленного комплекса Беларуси: материалы ІІІ международной науч.-практ. конф. (Республика Беларусь, г. Горки, 1618 мая 2013 г.). – Горки: БГСХА, 2013. С. 335–337.
 120. Шкуратов О.І., Денисенко С.М. Програма розвитку виробництва екологічно безпечної сільськогосподарської продукції // Роль науки у підвищенні технологічного рівня і ефективності АПК України: матеріали ІІІ всеукр. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 16–17 травня 2013 р.). Тернопіль:  Крок, 2013. С. 399–400.
 121. Шкуратов О.І. Концепція екологічно сталого розвитку агарного виробництва  // Актуальні проблеми теорії та практики менеджменту: збірник матеріалів міжнар. наук.-практ. конф. (м. Сімферополь, 16–17 серпня 2013 р.). Сімферополь: НО «Economics», 2013. С. 65–66.
 122. Шкуратов О.І. Державне регулювання екологізації сільськогосподарського виробництва  // Перспективні напрями розвитку галузей АПК і підвищення ефективності наукового забезпечення агропромислового виробництва: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. молод. вчених (м. Тернопіль, 18–19 вересня 2013 р.). Тернопіль: Крок, 2013. С. 399–400.
 123. Shkuratov O. The environmental management mechanism formation into the overall development strategy of agricultural enterprises // Materiály IX mezinárodní vědeckopraktická konference «Zprávy vědecké ideje – 2013».  Díl 6. Ekonomické vědy: Praha. Publishing House  «Education and Science» s.r.o. Str. 21–24.
 124. Шкуратов О.І., Чудовська В.А. Механізм розвитку екобезпечного сільськогосподарського виробництва // Організаційно-економічний механізм реалізації стратегічних напрямів розвитку агропродовольчої сфери: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Харків, 2 жовтня 2014 р.). Харків: ХНАУ, 2014. С. 338–341.
 125. Шкуратов О.І. Модель еколого-економічної системи аграрного природокористування  // Збалансоване природокористування: традиції та інновації: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 16-17 жовтня, 2014 р.). К.: ДІА, 2014. С. 183–184.
 126. Шкуратов О.І. Інституціональне забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Стратегія та механізми прискореного інноваційного розвитку економіки України на засадах соціально-екологічної відповідальності: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Вінниця, 29-30 жовтня, 2014 р.). Д.: НГУ, 2014. С.  103–105.
 127. Шкуратов О.І. Формування механізму забезпечення екологічної безпеки аграрного сектора економіки  // Економіка та менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій та перспектив розвитку:  матеріали міжнар. наук. конф. (м. Херсон, 5 грудня 2014 р.). Херсон: Тімекс. 2014. С. 24–25.
 128. Фурдичко О.І., Шкуратов О.І. Роль екологічного менеджменту в забезпеченні сталого розвитку аграрного виробництва // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали міжнар. наук. Інтернет-конф. (м. Тернопіль, 19-20 березня 2015 р.). Тернопіль: Крок, 2015. С. 329–331.
 129. Шкуратов О.І. Еколого-економічна оцінка земель у процесі організації органічного сільського господарства // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали ІІІ міжнар. наук. конф. (м. Житомир, 23 квітня 2015 р.).  Житомир:  Вид-во «Полісся», 2015. С. 301–305.
 130. Никитюк Ю.А., Шкуратов О.І. Інвестиційна привабливість ринку лікарської рослинної сировини в Україні // Перспективні напрямки наукових досліджень лікарських та ефіроолійних культур: матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. молодих вчених (с. Березоточа, 4-5 червня 2015 р.). Лубни: Комунальне видавництво «Лубни», 2015. С. 161–163.
 131. Шкуратов О.І. Нормативно-правове регулювання забезпечення екологічної безпеки в сільському господарстві  // Проблеми збалансованого розвитку аграрного сектора економіки: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Київ, 19 листопада 2015 р.). К.: МПБП «Гордон». 2015. С. 184–187.
 132.  Шкуратов О.І. Інформаційне забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпропетровськ, 25–27 листопада 2015 р.).  Д.: НГУ, 2016.  С. 200–202.
 133. Шкуратов О.І. Форми прояву загроз екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Екологічні виклики і сталий розвиток: економічні, правові та екологічні аспекти: матеріали міжнар. наук.-практ.  конф. (м. Ірпінь, 27 січня 2016 р.). К.: Форматт, 2016. С. 211–212.
 134. Шкуратов О.І. Критерії і індикатори екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Економічні, соціальні та екологічні проблеми розвитку агропродовольчої сфери: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 лютого 2016 р.). Харків: Діса плюс, 2016. С. 334–336.
 135. Шкуратов О.І. Система екологічного управління в аграрному секторі економіки  // Екологія і природокористування в системі оптимізації відносин природи і суспільства: матеріали міжнар. наук. конф. (м. Тернопіль, 24-25 березня 2016 р.). Ч. 2. Тернопіль: Крок, 2016. С. 271–274.
 136. Шкуратов О.І. Принципи забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі економіки  // Екологічна безпека держави: тези доповідей Х Всеукр. наук.-практ. конф. молод. вчених та студентів (м. Київ, 21 квітня 2016 р.). К.: НАУ, 2016. С. 121–122.
 137. Шкуратов А.И. Стратегические приоритеты устойчивого функционирования агроэкосистем Украины // Стратегические направления развития АПК стран СНГ: материалы XVI Межд. научн.-практ. конф. (г. Барнаул, 27-28 февраля 2017 г.). [В трех томах]. Т. 1. Новосибирск, СФНЦА РАН, 2017. С. 205–206.
 138. Шкуратов О.І. Особливості управління екологічними ризиками в аграрному секторі економіки // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи і інновації: матеріали І міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 18-19 травня, 2017 р.). К.: ДІА, 2017. С. 166–168.
 139. Шкуратов О.І. Методичні засади інтегральної оцінки рівня екологічної безпеки в аграрному секторі економіки // Соціально-економічний потенціал України: правове регулювання, проблеми і тенденції розвитку: матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19 травня, 2017 р.). К.: Університет «Україна», 2017. С. 8–12.
 140. Шкуратов О.І. Розвиток органічного сільського господарства в системі забезпечення екологічної безпеки агросфери // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 5-6 вересня 2017 р.). Житомир:  ЖНАЕУ, 2017. С. 11–13.
 141. Ступень М.Г., Шкуратов О.І. Екологічні ризики в сільськогосподарському землекористуванні // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХVIII Міжн. наук.-практ. форум. (20-22 вересня 2017 р.). Львів: ЛігаПрес, 2017. С. 205–215.
 142. Шкуратов О.І. Особливості мотивації екологічно орієнтованої поведінки споживачів органічної сільськогосподарської продукції // Органічне виробництво і продовольча безпека: матеріали VІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Житомир, 24-25 травня 2018 р.). Житомир: ЖНАЕУ, 2018. С. 511–515.
 143. Ступень М.Г., Ступень Н.М., Шкуратов О.І. Роль екологічної безпеки в забезпеченні сталого розвитку аграрного сектора економіки // Теорія і практика розвитку агропромислового комплексу та сільських територій: матеріали ХIX Міжн. наук.-практ. форум. (м. Львів, 19-21 вересня 2018 р.). Львів: ЛігаПрес, 2018. С. 104–108.
 144. Шкуратов О.І. Інституціональні особливості організаційно-економічного забезпечення екологічної безпеки в аграрному секторі України // Сучасні моделі розвитку агропромислового виробництва: виклики та перспективи: матеріали І Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Глухів, 27 вересня 2018 р.). Глухів: Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака СНАУ, 2018. C. 215–217.
 145. Шкуратов О.І. Розвиток екологічної концепції сталого економічного зростання // Збалансоване природокористування: традиції, перспективи та інновації: матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 21 грудня, 2018 р.). К.: ДІА, 2018. С. 93–96.
 146. Никитюк О.А., Шкуратов О.І. Формування інноваційної інфраструктури зеленого будівництва // Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Львів, 23-25 травня 2019 р.). Львів: В-во Львівської політехніки, 2019. С. 390.
 147. Шкуратов О.І. Інноваційні аспекти просторового планування сталого розвитку об’єднаних територіальних громад // Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 30 травня 2019 р.). Тернопіль: Крок, 2019. С. 150–152.
 148. Шкуратов О.І. Проблеми управління побутовими відходами в об’єднаних територіальних громадах // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 10-11 жовтня, 2019 р.). К.: ДКС-Центр, 2019. С. 206–208.
 149. Шкуратов О.І., Чудовська В.А. Модель фінансування реконструкції житлового фонду в Україні // Актуальні проблеми будівельної галузі України: матеріали круглого столу (м. Київ, 12 лютого 2020 р.). К.: ВСП «ІІНО КНУБА», 2020. С. 50–51.
 150. Шкуратов О.І., Грещук Г.І. Механізм фінансової підтримки проектів внутрішньогосподарського землеустрою // Сучасні технології землеустрою, кадастру та управління земельними ресурсами: матеріали шостої Всеукр. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (м. Київ,  12-13 березня 2020 р.). К.: НАУ, 2020. С. 66–68.
 151. Шкуратов О.І. Інституціональне середовище сталого розвитку територіальних громад // Проблеми формування та реалізації регіональної економіки: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Запоріжжя, 30 травня 2020 р.). Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2020. C. 14–16.
 152. Шкуратов О.І. Стан та проблеми функціонування системи моніторингу земель сільськогосподарського призначення // Формування сталого землекористування: проблеми та перспективи: матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 19-20 листопада 2020 р.). К.: ДКС-Центр, 2020. С. 78–80.
 153. Шкуратов О.І. Просторовий розвиток територій: нова парадигма місцевого самоврядування // Просторовий розвиток територій: традиції та інновації: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 26-27 листопада, 2020 р.). К.: ДКС-Центр, 2020. С. 198–199.
 154. Shkuratov O., Baka V., Levytskyi V. Cryptocurrency development trends and blockchain technologies opportunities // Management of the development of technologies:  Abstracts of Eighth international scientific-practical conference (Kyiv, 26–27 March 2021). Kyiv: KNUCA, 2021. P. 13–14.
uken
© Інститут інноваційної освіти КНУБА